Ngày 21 tháng 02 năm 2024

UBND HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ THÁNG 12

(Phù Ninh)- Chiều ngày 08/12/2023, Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh triệu tập Hội nghị UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 12. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Quang Chính- Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trịnh Đức Lai – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đào Ngọc Thắng – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hán Trung Kết – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trường Ban Tuyên giáo huyện, Giám đốc trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Lê Quang Khoa – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, các Ban HĐND huyện; Trưởng các tổ chức chính trị – xã hội, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; các ông,bà thành viên UBND huyện. Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Lãnh đạo các đơn vị: chi cục Thuế khu vực Lâm Thao – Phù Ninh, Kho bạc nhà nước huyện.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị phòng Tài chính –Kế hoạch báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2024; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2024; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Phù Ninh.
Năm 2023, huyện Phù Ninh thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách một cách tích cực, đồng bộ đảm bảo phù hợp với yêu cầu đề ra. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 401.098/185.500 triệu đồng, đạt 216,2% dự toán, có 11 chỉ tiêu thu thực hiện vượt dự toán. Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, trong năm 2023 UBND các xã, thị trấn đã thực hiện nhiệm vụ đôn đốc thu nộp ngân sách, ước thực hiện cả năm 2023 có 9/17 xã thực hiện thu cân đối vượt dự toán. Dự kiến thu ngân sách huyện năm 2023 là 683.216/406.658 triệu đồng đạt 168% dự toán. Về chi ngân sách đảm bảo cân đối nguồn chi đầu tư và chi thường xuyên khi thực hiện các nhiệm vụ, chế độ, chính sách nhất là các chính sách an sinh xã hội. Dự kiến chi ngân sách huyện năm 2023 là 683.216/406.658 triệu đồng đạt 168% dự toán.


Trong năm 2023, huyện Phù Ninh đã triển khai hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư và khởi công xây dựng các dự án như: Cải tạo, nâng cấp đường huyện lộ P2 huyện Phù Ninh (đoạn Trường mầm non xã Hạ Giáp đi đường tỉnh 323D); Đường giao thông kết nối từ QL2 đi đường tránh TT Phong Châu (giai đoạn 2); Xây dựng hệ thống nhà một cửa hiện đại cấp huyện; Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc khối cơ quan UBND huyện…đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án: Đường giao thông nối từ đường tỉnh 325B (Cụm công nghiệp Bắc Lâm Thao) – quốc lộ 2 – đường tỉnh 323H – đường huyện P2 (Cụm công nghiệp Phú Gia, huyện Phù Ninh); Cải tạo, nâng cấp đường huyện lộ P2 huyện Phù Ninh; Đường giao thông đoạn từ ĐT 323 kết nối vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao An Đạo – Bình Phú; Nâng cấp, cải tạo Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; Nhà lớp học trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phù Ninh; Nhà lớp học trường TH: Hạ Giáp, Tiên Du, Tiên Phú, Phù Ninh, Vĩnh Phú, Bình Bộ; trường mầm non các xã: Phú Mỹ, Tiên Phú, TT Phong Châu… chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành đường GTNT bằng bê tông xi măng theo kế hoạch tỉnh cấp năm 2022. Giá trị thực hiện: 285.907 triệu đồng. Tổng số vốn phân bổ đầu năm và vốn bổ xung từ cấp trên và nguồn thu từ tiền sử dụng đất ngân sách huyện, xã được hưởng ước thực hiện: 283.459 triệu đồng. Giá trị thực hiện giải ngân các nguồn vốn từ nguồn NSNN ước thực hiện năm 2023 là: 283.459 triệu đồng/283.459 triệu đồng, đạt 100%. Đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách cấp trên cấp về. Trong bố trí vốn đã ưu tiên tập trung đầu tư dứt điểm từng công trình, hạng mục công trình, khắc phục dần tình trạng đầu tư giàn trải, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả, bảo đảm đưa nhanh công trình vào khai thác sử dụng. Trong công tác quyết toán các dự án hoàn thành đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án đẩy nhanh công tác lập báo cáo quyết toán vốn các dự án hoàn thành.
Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2023. Ngay từ đầu năm, căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Huyện uỷ, HĐND huyện, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo quan trọng làm định hướng cho cả năm 2023. Tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch cụ thể hóa các Nghị quyết, Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện trên các lĩnh vực: Xây dựng nông thôn mới, lĩnh vực phát triển nông nghiệp, cải tạo nâng cấp, hoàn thiện thiết chế nhà văn hoá các khu dân cư. Tiến hành sơ kết hai năm rưỡi nhiệm kỳ thực hiện các nghị quyết, nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đã đổi mới theo chiều sâu, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực thi công vụ, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh. Tập trung chỉ đạo rà soát thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách địa phương, thực hiện tốt công tác cán bộ nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết để mọi công việc được thực hiện theo đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Huy động mọi nguồn lực và cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng huyện nông thôn mới, tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, các tiêu chí huyện nông thôn mới theo đúng lộ trình. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tập trung quyết liệt giải quyết tháo gỡ những nút thắt, những nội dung còn khó, tại các dự án trọng điểm của trung ương, tỉnh, huyện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì thực hiện tốt các hoạt động văn hóa xã hội, các chính sách an sinh xã hội; giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội bức xúc, cử tri quan tâm; đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện các giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Năm 2023, có 10/11 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đều đạt và vượt so với mục tiêu NQ HĐND huyện đã đề ra, còn 01 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch: Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đạt 50% kế hoạch.
Tại hội nghị các đại biểu dành thời gian thảo luận đóng góp ý kiến để hoàn thiện các báo cáo.
Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Chủ tịch UBND huyện đề nghị cơ quan thường trực hoàn thiện báo cáo thu chi ngân sách đảm bảo khoa học, chính xác phản ánh nhiệm vụ thu chi đảm bảo theo quy định. Đánh giá kết quả nổi bật trong đầu tư công, đẩy nhanh công tác lập báo cáo quyết toán vốn các dự án hoàn thành. Năm 2023, khối lượng công việc lớn, lãnh đạo UBND, các thành viên UBND huyện đã tăng cường bám sát cơ sở, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đề ra làm cơ sở tiền đề hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2024, xây dựng huyện Phù Ninh trở thành huyện nông thôn mới.
Cũng tại hội nghị đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện nghe và cho ý kiến chỉ đạo công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối thi đua các huyện, thành, thị năm 2023

.
Hồng Nhung – Anh Chiến. Trung tâm VHTTDL&TT huyện

TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO Về việc mở cửa Thư viện đón Bạn đọc


CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHÙ NINH KIỂM TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN


LỄ KỶ NIỆM NGÀY ĐỨC THÁNH MẪU ÂU CƠ GIÁNG TRẦN


XÃ PHÚ LỘC TỔ CHỨC BẾ MẠC, TRAO GIẢI GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI NAM NỮ MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024


Giao lưu bóng chuyền hơi “Mừng Đảng Mừng Xuân” Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Liên Hoa (05/03/2024)