Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
890/ĐA-UBND 07/08/2019 Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019-2021 Còn hiệu lực
888/UBND-VHTT 06/08/2019 Về việc tiếp tục đăng ký cấp Chữ ký số Ban cơ yếu chính phủ cho cơ quan, cá nhân Nhà nước Còn hiệu lực
106/KH-UBND 02/08/2019 Kế hoạch triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2022" trên địa bàn huyện Còn hiệu lực
869/UBND-TP 02/08/2019 công văn về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL Còn hiệu lực
95/TB-UBND 31/07/2019 TB chương trình công tác tháng 8/2019 Còn hiệu lực
104/KH-UBND 30/07/2019 Kế hoạch thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên đia bàn huyện Phù Ninh. Còn hiệu lực
1045/QĐ-UBND 30/07/2019 QĐ vv kiện toàn BCĐ thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Phù Ninh giai đoạn 2012-2020 Còn hiệu lực
1014/QĐ-UBND 24/07/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Phù Ninh giai đoạn 2016 - 2020 Còn hiệu lực
813/UBND-VHTT 24/07/2019 Tuyên truyền sáp nhập đơn vị hành chính Còn hiệu lực
94/TB_UBND 24/07/2019 THÔNG BÁO Công bố, công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
3328/UBND-KTTH 22/07/2019 V/v chấn chỉnh công tác đấu thầu, đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Còn hiệu lực
3265/UBND-KGVX 19/07/2019 V/v bổ nhiệm mới chức danh Phó trưởng phòng và tương đương. Còn hiệu lực