Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1014/QĐ-UBND 24/07/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Phù Ninh giai đoạn 2016 - 2020 Còn hiệu lực
813/UBND-VHTT 24/07/2019 Tuyên truyền sáp nhập đơn vị hành chính Còn hiệu lực
94/TB_UBND 24/07/2019 THÔNG BÁO Công bố, công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
3328/UBND-KTTH 22/07/2019 V/v chấn chỉnh công tác đấu thầu, đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Còn hiệu lực
3265/UBND-KGVX 19/07/2019 V/v bổ nhiệm mới chức danh Phó trưởng phòng và tương đương. Còn hiệu lực
P đề án số 796/TTĐA-UBND 18/07/2019 BẢN TÓM TẮT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, SÁP NHẬP XÃ VĨNH PHÚ, XÃ BÌNH BỘ VỚI XÃ TỬ ĐÀ ĐỂ THÀNH LẬP XÃ BÌNH PHÚ HUYỆN PHÙ NINH Còn hiệu lực
791/UBND-VP 18/07/2019 V/v thực hiện niêm yết công khai TTHC lĩnh vực bồi thường nhà nước, đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện Còn hiệu lực
790/UBND-VP 17/07/2019 V/v thực hiện niêm yết công khai TTHC lĩnh vực bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết cấp xã Còn hiệu lực
905/QD-UBND 10/07/2019 QĐ vv cử cán bộ, công chức tham dự HN tập huấn bồi dưỡng ứng xử với truyền thông và những vấn đề nóng của xã hội năm 2019 Còn hiệu lực
756/UBND-TT&NVTV 10/07/2019 Về việc phát động diệt chuột tập trung vụ mùa năm 2019 Còn hiệu lực
290/STTTT-TTBCXB 09/07/2019 V/v tuyên truyền công tác cải cách TTHC tỉnh Phú Thọ 2019 Còn hiệu lực
746/UBND-CAH 08/07/2019 V/v thực hiện Công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy Còn hiệu lực