Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
01/2022/TT-BNV 16/01/2022 Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022 của Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP Còn hiệu lực
18/2021/TT-BLĐTBXH 15/12/2021 Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng Còn hiệu lực
1195/SY 06/12/2021 Thông tư số 100/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Còn hiệu lực
09/2021/TT-BTP 15/11/2021 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUYẾT ĐỊNH 25/2021/QĐ - TTG NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT Còn hiệu lực
05/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư số:05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, kiến nghị phản ánh. Còn hiệu lực
4/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư số: 04/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về quy trình tiếp công dân. Còn hiệu lực
06/2021/TT- BKHĐT 30/09/2021 Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu Còn hiệu lực
72/2021/TT-BTC 17/08/2021 Thông tư số 72/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Còn hiệu lực
14/2020/TT-BTNMT 27/11/2020 THÔNG TƯ Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường Còn hiệu lực
39/2020/TT-BTTTT 24/11/2020 Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông Còn hiệu lực
38/2020/TT-BTTTT 16/11/2020 Thông tư số 38/2020/TT-BTTTT ngày 16/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz” Còn hiệu lực
30/2020/TT-BTTT 28/10/2020 Thông tư 30/2020/TT-BTTT ngày 28/10/2020 của Bộ Thông tin và truyền thông hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và truyền thông Còn hiệu lực