Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
222/QĐ - UBND 20/02/2023 Quyết định Điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 09/09/2022 của Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh về việc cưỡng chế thu hồi đất Còn hiệu lực
02/QĐ - VPĐKĐĐ&PTQĐ 06/02/2023 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất Còn hiệu lực
12/QĐ - UBND 05/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND huyện Phù Ninh ban hành đến ngày 31/12/2022 hết hiệu lực pháp luật Còn hiệu lực
2377/QĐ - UBND 31/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình làm việc của UBND huyện và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện năm 2023 Còn hiệu lực
2182/QĐ - UBND 15/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về một số chủ trương, biện pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2023 Còn hiệu lực
2186/QĐ - UBND 15/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành Ngân sách địa phương năm 2023 Còn hiệu lực
2113/QĐ - UBND 05/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thu hồi tem mang nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” Còn hiệu lực
2114/QĐ - UBND 05/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế cấp phép và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” Còn hiệu lực
2112/QĐ - UBND 05/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý chất lượng cho các sản phẩm bánh sắn mang nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” Còn hiệu lực
2075/QĐ - UBND 29/11/2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
1959/QĐ - UBND 09/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Tiếp công dân huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
2517/QĐ - UBND 23/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 Còn hiệu lực