Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
38/HD-STTTT 24/07/2023 Hướng dẫn tiêu chí khu dân cư thông minh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 Còn hiệu lực
07/HD - UBND 22/11/2022 HƯỚNG DẪN Xây dựng, thực hiện Quy ước trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
06/HD - UBND 10/11/2022 Hướng dẫn Thực hiện đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2022 Còn hiệu lực
05/HD - UBND 08/11/2022 Hướng dẫn Thực hiện các nội dung tiêu chí thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022- 2025 Còn hiệu lực
04/HD - VHTT 24/10/2022 HƯỚNG DẪN Công tác quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thông tin cấp huyện và thông tin cơ sở Còn hiệu lực
02/HD - UBND 24/03/2022 Hướng dẫn tổ chức bầu Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025 Còn hiệu lực
3/BC-UBND 10/01/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021, rà soát kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025 Còn hiệu lực
4/HD-UBND 26/11/2021 Thực hiện đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
1771/UBND-TTr 25/11/2021 V/v kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 Còn hiệu lực
3337/SYT-NVY&QLHN 08/11/2021 Vb hướng dẫn tạm thời quản lý, điều trị, xét nghiệm BN COVID-19 và các F1 liên quan. Còn hiệu lực
1636/UBND-NV 03/11/2021 V/v hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2021 Còn hiệu lực
02/HD-UBND 22/04/2021 HƯỚNG DẪN Trình tự, thủ tục thực hiện một số nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 08/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản huyện Phù Ninh giai đoạn 2020-2025 Còn hiệu lực