Phù Ninh giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động trong 6 tháng đầu năm 2019
  • Cập nhật: 10/06/2019
  • Lượt xem: 21975 lượt xem

(Phù Ninh)- Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện Phù Ninh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, góp phần quan trọng vào giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

 6 tháng đầu năm 2019, toàn huyện đã giải quyết cho 968 lao động có việc làm, trong đó có 671 lao động có việc làm mới và 165 lao động có việc làm có thời hạn ở nước ngoài. Kết quả trên đã phản ánh những nỗ lực của huyện và các ngành, đoàn thể trong việc đẩy mạnh nhiều chương trình như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, cho vay vốn giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, công tác tư vấn - giới thiệu việc làm cũng được đặc biệt chú trọng. Huyện Phù Ninh đã phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức hội nghị tư vấn về chính sách, pháp luật lao động, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động và tuyên truyền hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho người lao động. Đồng thời phối hợp với trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động tích cực về các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức tuyển chọn lao động. Xác định công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện, thời gian qua, UBND huyện Phù Ninh đã xây dựng các phương án đào tạo nghề và tạo việc làm mới cho người lao động, hỗ trợ người lao động tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn lại ban chỉ đạo công tác việc làm và xuất khẩu lao động, tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cung cầu lao động... Tuy nhiên, công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động vẫn chưa thực sự tương xứng với nhu cầu thị trường và tiềm năng về nguồn lao động dồi dào của huyện, tỷ lệ người dân tham gia xuất khẩu lao động còn ít. Giải quyết việc làm tại chỗ chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp nên mang tính chất thời vụ, thu nhập không ổn định. Công tác hướng nghiệp cho lao động chưa được quan tâm đúng mức. Đa số lao động trong huyện không có nghề, chủ yếu là lao động phổ thông, thiếu lao động có trình độ tay nghề cao, do vậy số lao động này thường có công việc không ổn định. Nhận thức của người dân về học nghề còn hạn chế...

Xuất khẩu lao động, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động có vai trò quan trọng trong công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Mục tiêu năm 2019, huyện Phù Ninh sẽ tạo việc làm mới cho 1650 lao động, do đó, để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi trong thời gian tới, huyện Phù Ninh cần tăng cường thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để khai thác, phát huy hiệu quả nguồn lao động tại địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin về chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động của nhà nước đến nhân dân. Đồng thời, lựa chọn các công ty tuyển dụng xuất khẩu lao động có uy tín, tổ chức các hội nghị tư vấn, giới thiệu thị trường tiềm năng, phù hợp với người lao động.

 

Trường Sơn- Đài truyền thanh huyện