MỤC TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN PHÙ NINH NHIỆM KỲ 2019 – 2024
  • Cập nhật: 06/05/2019
  • Lượt xem: 18511 lượt xem

(Phù NInh)-MỤC TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN PHÙ NINH NHIỆM KỲ 2019 – 2024

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”.

Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng hệ thống tổ chức mặt trận vững mạnh. Phấn đấu hằng năm có từ 85% trở lên MTTQ cấp xã xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đơn vị yếu kém. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện hàng năm xếp loại tốt trở lên.

- Phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách của MT, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm.

- Hàng năm 100% đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng và nhân dân được tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Phấn đấu hàng năm 100% số khu dân cư tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có 90% trở lên tổ chức được cả phần lễ và hội; 85% khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa; 90% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% nhà văn hóa khu dân cư hoạt động có hiệu quả.

- Triển khai thực hiện tốt chương trình An sinh xã hội; xây dựng quỹ "Vì người nghèo"; đến năm 2024 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban TTND và Ban GSĐTCĐ, hàng năm có từ 90% trở lên Ban TTND và Ban GSĐTCĐ hoạt động có hiệu quả.

- MTTQ huyện và 100% MTTQ cấp xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với TT HĐND, UBND, các ngành và các tổ chức thành viên cùng cấp.

- Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vào các tổ chức thành viên của Mặt trận tăng so với đầu nhiệm kỳ.

- Kết nạp được tổ chức thành viên khi có đủ điều kiện.

II. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc 
huyện Phù Ninh cần triển khai thực hiện tốt 5 chương trình hành động sau đây:

Chương trình 1: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tuyên truyền quán triệt Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; tuyên truyền và phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan có liên quan để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trong nhân dân, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở.

Thông qua các hoạt động, các phòng trào thi đua yêu nước, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở tăng cường mở rộng tổ chức, phát triển tổ chức thành viên và cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, lực lượng cốt cán trong cộng đồng dân cư, các thành phần tôn giáo bảo đảm tính chính trị, xã hội. Mở rộng tập hợp vào các tổ chức quần chúng nhân dân hoạt động theo ngành nghề, lĩnh vực có nhiều đóng góp thiết thực cho xã hội; tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc” ở 100% khu dân cư (chú trọng tổ chức cả phần lễ và phần hội), không ngừng khơi dậy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân, giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân.

Chương trình 2: Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước

Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đang triển khai góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện. Phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực tại chỗ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong đó chú trọng thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền, quán triệt mục tiêu, ý nghĩa, chú trọng đến 5 nội dung cuộc vận động; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phù hợp với tưng tổ chức thành viên. Đảm bảo việc triển khai thực hiện và bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, không chạy theo thành tích.

- Đổi mới phương thức triển khai vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững trong giai đoạn mới; thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; Đồng thời, mở rộng các hình thức hỗ trợ các hộ nghèo về xây mới và sửa chữa nhà ở, sản xuất, khám chữa bệnh và học tập… tạo điều kiện cho người nghèo ngày càng có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam trên địa bàn và từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Đồng thời triển khai sâu rộng phong trào “Đoàn kết sáng tạo” trong các tầng lớp nhân dân ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất và phục vụ đời sống, gắn kết triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua với vận động phát triển hợp tác xã kiểu mới, hình thành chuỗi giá trị hàng hóa trong sản xuất và tiêu thụ.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo từ thiện, chăm lo cuộc sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, cứu trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai...

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính quyền và các ban ngành, đoàn thể cùng cấp vận động nhân dân tích cực học tập, tham gia xã hội hóa giáo dục, chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình hiếu học, khu dân cư khuyến học, dòng họ khuyến học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn hiện nay. Vận động nhân dân tham gia thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...; tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội. Tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu thủ đoạn nhằm chia rẽ và làm suy yếu sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điển hình khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, khu dân cư bảo đảm an toàn giao thông, gương điển hình tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội...

Chương trình 3: Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm

Tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng thông qua việc đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến khối đại đoàn kết và đời sống của nhân dân. Tham gia vào quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tăng cường phối hợp, nâng cao trách nhiệm tham gia xây dựng chính quyền, nhất là tham gia tích cực công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người xứng đáng, đủ tiêu chuẩn để bầu vào các cơ quan dân cử. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau mỗi kỳ họp của Quốc hội, HĐND các cấp.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát, phản biện xã hội” của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định số 99 - QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tập trung triển khai những nhiệm vụ giám sát theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.  

Phối hợp với các tổ chức thành viên, các ban, ngành chức năng nắm bắt tình hình, kịp thời kiến nghị, đề xuất với Đảng, Chính quyền những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện công tác tiếp dân, và giải quyết đơn thư khiếu nại, tổ cáo của công dân đảm bảo đúng Luật; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; tăng cường công tác hòa giải những vấn đề mâu thuẫn trong nhân dân ở các địa bàn dân cư.

Chương trình 4: Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước trong tình hình hiện nay. Tăng cường đoàn kết hữu nghị, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cùng phát triển. Phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp có hiệu quả vào các hoạt động góp phần xây dựng và phát triển địa phương.  

Chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên mở rộng các hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, tạo sự liên kết, giao lưu hữu nghị và các mô hình kết nghĩa, hoạt động đối ngoại nhân dân.

Chương trình 5: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm đạt được, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng phát huy cao độ vai trò chủ động, sáng tạo và sự đóng góp của các tổ chức thành viên, thực hiện vai trò chủ trì của Mặt trận theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động, tránh chồng chéo, không gây quá tải cho cơ sở. Thực hiện các quy chế, chương trình phối hợp, nhất là thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Mở rộng các phương thức phối hợp truyền thông, phổ biến các điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc, góp phần nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận các cấp.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Bố trí cán bộ chuyên trách đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và cơ cấu phù hợp với nhiệm vụ mới của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện quy hoạch, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách để có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban tư vấn, Tổ tư vấn của Ủy ban Mặt trận từ huyện đến cơ sở nhằm nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của Mặt trận các cấp, nhất là công tác giám sát, phản biện xã hội.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển”, đại hội MTTQ Việt Nam huyện Phù Ninh lần thứ XXII kêu gọi toàn thể Nhân dân trong huyện phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, xây dựng huyện Phù Ninh phát triển giàu đẹp, văn minh./.

 

BAN BIÊN TẬP