Mặt trận tổ quốc huyện Phù Ninh - Một chặng đường đại hội
  • Cập nhật: 04/05/2019
  • Lượt xem: 8820 lượt xem

(Phù Ninh)- MTTQ huyện phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Những năm qua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện tiếp tục được củng cố và mở rộng, sự đồng thuận xã hội tăng lên, tạo nên sức mạnh tổng hợp để  thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện. Các tầng lớp nhân dân phấn khởi trước những kết quả đạt được, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền và công tác vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của Mặt trận và các tổ chức thành viên.

MTTQ huyện đã nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện các cuộc vận động thi đua yêu nước đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội MTTQ huyện lần thứ XXI đã đề ra : Hàng năm có từ 84% MTTQ cấp xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận xếp loại xuất sắc, không có đơn vị yếu kém (mục tiêu 80%); MTTQ huyện hàng năm được xếp loại xuất sắc (mục tiêu xếp loại tốt); 100% cán bộ chuyên trách công tác MTTQ cấp huyện và cấp xã, thị trấn được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ (mục tiêu 100%); 100% đoàn viên, hội viên được tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy và các văn bản pháp quy của chính quyền các cấp (mục tiêu 100%); Quỹ “Vì người nghèocấp huyện và cơ sở hàng năm vận động đạt từ  400 - 450 triệu đồng (mục tiêu đạt từ 250 - 300 triệu đồng). 100% MTTQ cấp huyện và cơ sở thực hiện tốt quy chế phối hợp (mục tiêu 100%); có 90% Ban TTND và Ban GSĐTCĐ hoạt động có hiệu quả (mục tiêu 80%). 100% khu dân cư tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, (mục tiêu 90%); 90% khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa (mục tiêu 85%); 95% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa (mục tiêu 90%); 100% nhà văn hóa khu dân cư hoạt động có hiệu quả (mục tiêu 100%); tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 2,74% (mục tiêu dưới 2% đến năm 2020, theo chuẩn nghèo giai đoạn 2015 - 2020).

Để đạt được kết quả trên, trong nhiệm kỳ qua MTTQ huyện đã đa dạng và nâng cao chất lượng hoạt động hướng về cơ sở, xác định rõ nội dung trọng điểm bằng các phong trào thi đua cụ thể :

Công tác MTTQ đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

MTTQ từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với các tổ chức thành viên từng bước đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bám sát các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội để tập trung tuyên truyền, như: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về ''Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện ''tự diễn biến'', ''tự chuyển hóa'' trong nội bộ; việc lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân về dự thảo các Bộ luật  và tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, Nghị quyết về việc sáp nhập khu dân cư và các xã trên địa bàn huyện... Các hoạt động tuyên truyền đã góp phần cung cấp thông tin mọi mặt đời sống xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Uỷ ban MTTQ huyện và cơ sở được củng cố và mở rộng, thu hút thêm nhiều thành viên mới, tăng thêm số lượng người tiêu biểu, nhất là trong các tôn giáo, cá nhân tiêu biểu và người ngoài Đảng. Nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ huyện kết nạp thêm 01 tổ chức thành viên, nâng tổng số tổ chức thành viên lên 20 đơn vị.

Việc mở rộng, nâng cao chất lượng tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư ngày càng được nâng lên; hàng năm, 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, trong đó có trên 83% khu dân cư tổ chức có phần lễ và phần hội, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; tạo sự đoàn kết gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân,  triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

Trong những năm qua, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; mỗi tổ chức thành viên của Mặt trận có chương trình, phong trào tham gia giúp nhau phát triển kinh tế, phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới, Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minhgắn với Chương trình nông thôn mới. Cùng với sự hỗ trợ bằng nguồn ngân sách Nhà nước, nhân dân đã hiến trên 364.625m2 đất; tham gia đóng góp gần 68.567 ngày công lao động và trên 14 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi công cộng. Tổ chức 77 hội nghị ở khu dân cư lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới; lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện Phù Ninh với 6.421 ý kiến đóng góp. Hiện nay, 7/19 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới (01 xã đã làm hồ sơ đề nghị công nhận là (Lệ Mỹ); 5 khu dân cư đạt khu dân cư Nông thôn mới (xã Trị Quận).

Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổng kết 15 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; qua tổng kết phát hiện nhiều cách làm hay, nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như: “tự quản về an ninh trật tự”, “khu dân cư không có tội phạm ma túy”; “Khu dân cư không có tệ nạn xã hội; … Đến hết năm 2018 số hộ gia đạt GĐVH 25.598/28.138 hộ = 90,8%; số khu đạt khu dân cư văn hóa 165/199 = 83%; 199/199 khu dân cư có nhà văn hóa.

Các hoạt động giúp đỡ người nghèo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ từ huyện đến cơ sở. 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” từ huyện đến cơ sở đã vận động được trên 3 tỷ đồng (tăng 12% so với nhiệm kỳ 2009-2014); từ nguồn Quỹ hỗ trợ xây mới 86 căn nhà Đại đoàn kết, 31 hộ được sửa chữa nhà ở, giúp 103 hộ phát triển sản xuất, tặng 216 suất quà cho học sinh nghèo học giỏi, tặng trên 1.166 xuất quà cho các hộ nghèo nhân dịp Tết nguyên đán, hỗ trợ 173 lượt hộ nghèo gặp khó khăn đột xuất, và khám chữa bệnh

Các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chung tay giúp đỡ những hộ nghèo, hộ khó khăn góp phần đảm bảo an sinh xã hội với nhiều hoạt động như: Hội Cựu chiến binh đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; phát động phong trào tham gia bảo vệ môi trường; CCB giúp nhau giảm nghèo. Hội LHPN với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động“Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; hỗ trợ xây 7 nhà “Mái ấm tình thương”, tặng 1.091 xuất quà trị giá trên 100 triệu đồng cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện và hỗ trợ trên 160 triệu đồng với đồn biên phòng Pa Tần tỉnh Lai Châu. Hội Nông dân: lồng ghép các nội dung của cuộc vận động với việc đẩy mạnh phong trào, xây dựng các tổ tự quản của nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn. Liên đoàn Lao động với phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, lao động; chăm lo lợi ích thiết thực đối với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong nhiệm kỳ đã hỗ trợ: xây mới 4 nhà “Mái ấm công đoàn”, tặng trên 1.000 suất quà trị giá trên 400 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người lao động con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Huyện đoàn triển khai phong trào “phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc”; tăng cường các hoạt động tình nguyện.

Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng đảng và chính quyền vững mạnh

MTTQ từ huyện đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp tổ chức 57 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, có trên 7.410 người tham dự, với 513 lượt ý kiến tham gia đóng góp. Trong nhiệm kỳ, phối hợp với chính quyền cùng cấp  tổ chức 52 hội nghị cho đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, tại các điểm tiếp xúc có trên 6.240 lượt cử tri tham dự, với 5.826 ý kiến, kiến nghị đã được tổng hợp và phản ánh kịp thời đến Quốc hội, với cấp uỷ, chính quyền và tại kỳ họp HĐND các cấp. Nhiều ý kiến đã được tiếp thu, giải quyết, là cơ sở để các cơ quan Nhà nước ban hành các chính sách đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình ở cơ sở, giải quyết những vấn đề  còn bức xúc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tổ chức 139 cuộc giám sát độc lập (trong đó, cấp huyện: 6 cuộc giám sát tại 46 đơn vị; MTTQ cơ sở: 95 cuộc giám sát). Sau giám sát, các đoàn đã có thông báo kết quả giám sát gửi đến đơn vị được giám sát; kiến nghị với chính quyền, các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, tổng hợp báo cáo kết quả giám sát với cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp để tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Mặt trận Tổ quốc  từ huyện đến cơ sở đã phản biện 63 hội nghị (cấp huyện: 6 hội nghị, xã, thị trấn 57 hội nghị) với gần 568 ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện, báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp; dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Dân sự (sửa đổi), Luật MTTQ Việt Nam (Sửa đổi); các dự thảo Đề án; Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, kế hoạch sắp xếp lại khu dân cư và các xã trên địa bàn huyện; các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương khóa XII của cấp ủy các cấp; nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết chuyên đề...

Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tích cực chủ động tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 202.  Tổ chức tốt 201 hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp vận động bầu cử với 11.921 lượt cử tri tham dự, có 318 cử tri ý kiến kiến nghị. Thực hiện tốt công tác giám sát bầu cử, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bầu cử và công tác tuyên truyền về bầu cử; vận động nhân dân đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử đạt tỷ lệ cao, toàn huyện đã có 99,9% cử tri đi bầu cử.

Công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được Ủy ban MTTQ quan tâm thực hiện khá tốt, trong 5 năm qua đã tiếp nhận 38 đơn thư gửi trực tiếp (cấp huyện: 05 đơn; cấp xã, thị trấn: 33 đơn) sau khi nghiên cứu và phân loại đơn, đã chuyển đơn đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để trả lời nhân dân.

Với những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ qua UB MTTQ huyện được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện (2016, 2017,2018); 12 tập thể và 13 cá nhân cán bộ làm công tác Mặt trận từ huyện đến cơ sở được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UBND các cấp khen thưởng; 31 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”.

Nhìn lại kết quả sau 5 năm hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp đã đúc rút được những kinh nghiệm quý báu. Đây sẽ là nền tảng, niềm tự hào để Ủy ban MTTQ huyện tự tin bước vào nhiệm kỳ mới với mục tiêu sau cùng là góp phần đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Ban biên tập