Phù Ninh: Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa
  • Cập nhật: 13/03/2019
  • Lượt xem: 27663 lượt xem

(Phù Ninh )- Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phù Ninh đã làm tốt vai trò là kênh quan trọng thực hiện an sinh xã hội. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là UBND, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã huy động, cho vay, giám sát tốt việc thực hiện đảm bảo cho vay thuận lợi, đúng đối tượng, mục đích sử dụng, công khai, minh bạch, đóng góp vào việc xóa đói, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phát triển kinh tế xã hội.

(Phù Ninh )- Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phù Ninh đã làm tốt vai trò là kênh quan trọng thực hiện an sinh xã hội. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là UBND, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã huy động, cho vay, giám sát tốt việc thực hiện đảm bảo cho vay thuận lợi, đúng đối tượng, mục đích sử dụng, công khai, minh bạch, đóng góp vào việc xóa đói, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phát triển kinh tế xã hội.

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ – HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)  Ngân hàng Chính sách – xã hội (NHCSXH) về việc nâng mức cho vay đối với hộ nghèo, đáp ứng nhu cầu vay vốn kinh doanh và chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH và Ban đại diện HĐQT tỉnh Phú Thọ, NHCS XH huyện Phù Ninh đã tham mưu thực hiện triển khai đến các xã, thị trấn để người dân được tiếp cận và vay vốn. Chương trình tín dụng được áp dụng đối với mức cho vay, đối tượng cho vay và thời hạn cho vay.

Từ 01/3/2019, đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nâng mức cho vay tối đa từ 50 triệu đồng/hộ vay lên 100 triệu đồng/hộ vay tức là ngoài hộ nghèo ra thì 3 đối tượng kia cũng được vay từ 50 triệu lên 100 triệu. Nâng thời hạn cho vay đối với chương trình cho vay hộ nghèo lên 120 tháng. Chương trình cho vay hộ cận nghèo được nâng thời hạn cho vay tối đa như hộ nghèo. Chương trình hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ – TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ – TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Mức cho vay và thời hạn cho vay cụ thể với từng hộ vay được căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất kinh doanh, vốn tự có, khả năng trả nợ của hộ vay và nguồn vốn cho vay của Ngân hàng CSXH. Trường hợp hộ vay thuộc các chương trình tín dụng này, đang sử dụng vốn vay có hiệu quả, thực hiện trả lãi đúng kỳ hạn theo thỏa thuận, nếu có nhu cầu vay thêm vốn để thực hiện phương án sản xuất kinh doanh khả thi thì có thể vay bổ sung nhưng mức dư nợ không vượt quá 100 triệu đồng/hộ.

Để thực hiện tốt các chương trình tín dụng, đem lại hiệu quả cho các đối tượng thụ hưởng, Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay; đồng thời tuyên truyền, giám sát, kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay đúng đối tượng, mục đích sử dụng vốn; chấn chỉnh, xử lý tồn tại, đáp ứng nhu cầu và đem lại hiệu quả trong việc sử dụng vốn vay.

Kim Thu