Thực hiện một số nội dung về ký hợp đồng huy động vốn; ký hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và trách nhiệm của Chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở trên địa bàn huyện.
  • Cập nhật: 15/06/2022
  • Lượt xem: 1742 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 15/06/2022, UBND huyện ban hành văn bản số762/UBND-KT&HT về tuyên truyền thực hiện một số nội dung về kinh doanh bất động sản theo văn bản số 992/SXD-QLN&PTĐT ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Sở Xây dựng với nội dung như sau:

1. Việc ký hợp đồng huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại phải tuân thủ các quy định tại Điều 19 Nghị định 99/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở như:

- Bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết quy định tại điểm này chỉ được phân chia lợi nhuận (bằng tiền hoặc cổ phiếu) trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo thỏa thuận trong hợp đồng; chủ đầu tư không được áp dụng hình thức huy động vốn quy định tại điểm này hoặc các hình thức huy động vốn khác để phân chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn, trừ trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở;

- Việc huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở phải thông qua hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh; chủ đầu tư chỉ được ký kết các hợp đồng này sau khi có đủ điều kiện sau đây:

+ Đã có hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phê duyệt theo quy định của pháp luật;

+ Dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng theo tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt;

+ Đã có biên bản bàn giao mốc giới của dự án;

+ Đã có thông báo đủ điều kiện được huy động vốn của Sở Xây dựng nơi có dự án.

- Phải sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án đó; nghiêm cấm chủ đầu tư huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở được ứng trước của khách hàng theo quy định của pháp luật; trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc chiếm dụng vốn đã huy động hoặc huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở ứng trước của khách hàng thì phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định, phải bồi thường (nếu gây thiệt hại) và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Việc ký hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai Chủ đầu tư phải thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định 99/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở như:

- Chủ đầu tư phải có Văn bản gửi Sở Xây dựng kèm theo giấy tờ chứng minh nhà ở có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua bao gồm: Giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó;

- Phải có văn bản thông báo của Sở Xây dựng nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

3. Yêu cầu các Chủ đầu tư thực hiện đúng theo các quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được quy định tại Điều 26 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; và thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản được quy định tại Điều 13 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014.

Trường hợp các Chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở trên địa bàn huyện  không tuân thủ các quy định nêu trên và các quy định của pháp luật khác khác có liên quan, thì hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chi tiết văn bản vb chỉ dạo kinh doanh bát dọng sản.pdf 

Ban Biên tập