Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước huyện Phù Ninh giai đoạn 2022 - 2025
06/12/2022 08:23

(Phù Ninh) - Ngày 07/11/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Kế hoạch: 170a/KH - UBND về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà...

THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ
Ban Biên tập 02/12/2022 08:37

(Phù Ninh)- Ngày 1/12/2022, UBND huyện Phù Ninh ban hành thông báo số 237/TB-UBND Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Ninh – tỉnh Phú...

KẾ HOẠCH Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm khi thu hồi đất để thực hiện: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn tại Bờ Đình, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Ban Biên tập 28/11/2022 10:54

(Phù Ninh)- Ngày 28/11/2022, UBND huyện phù Ninh ban hành kế hoạch số 179/KH-UBND về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm khi thu hồi đất để thực hiện: Xây...

Quyết định về việc công bố danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ
Ban biên tập 25/11/2022 08:45

(Phù Ninh) - Ngày 11/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định: 562/QĐ - UBND về việc công bố danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

V/v Rà soát và đẩy mạnh triển khai Chuyển đổi số trên địa bàn huyện
Ban biên tập 11/11/2022 08:21

(Phù Ninh) - Ngày 09/11/2022, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Công văn: 1495/UBND - VP V/v Rà soát và đẩy mạnh triển khai Chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Ban biên tập...

Những con số nổi bật về hạ tầng số trong 6 tháng đầu năm 2022
Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông 10/11/2022 09:30

Hạ tầng số đi trước một bước, phát triển với tốc độ nhanh, theo hướng Việt Nam làm chủ công nghệ lõi. Vì vậy, xây dựng, phát triển hạ tầng số là một nhiệm vụ được Thủ tướng Chính...

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở Phù Ninh: Những tín hiệu mừng
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ 10/11/2022 09:27

PhuthoPortal - Từ ngày 1/1 - 8/9/2022, huyện Phù Ninh tiếp nhận tổng số 26.800 thủ tục hành chính, trong đó tiếp nhận trực tuyến là 17.373 hồ sơ, đạt tỷ lệ 64,8%; tỷ lệ hồ sơ giải...

Tập trung phát triển hạ tầng số, đẩy nhanh lộ trình chuyển đối số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Nguồn: phutho.gov.vn 10/11/2022 09:22

PhuthoPortal - Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là nhiệm vụ quan trọng của toàn hệ thống chính trị trong năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 với tinh thần “càng đi sớm thì...

Thủ tướng: Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi
Nguồn: chinhphu.vn 10/11/2022 09:20

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của chuyển đổi số. Chuyển đổi số...