KẾ HOẠCH Giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021, huyện Phù Ninh.
Ban biên tập 08/03/2021 14:29

(Phù Ninh)- Ngày 08/03/2021, UBND huyện Phù Ninh ban hành kế hoạch số 34/KH-UBND kế hoạch Giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021, huyện Phù Ninh.

công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ
Ban biên tập 25/02/2021 10:10

(Phù Ninh)- Ngày 03/02/2021 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định 307/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND...

Về việc phân loại lại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ do biến động về tiêu chuẩn phân loại
Ban biên tập 17/02/2021 14:36

(Phù Ninh)- Ngày 09/02/2021, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định số 391/QĐ-UBND Về việc phân loại lại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ do biến động về tiêu chuẩn...

Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Ban biên tập 29/01/2021 09:16

(Phù Ninh)- Ngày 28/01/2021 UBND huyện Phù Ninh ban hành kế hoạch số 18/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng, quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ban biên tập 26/01/2021 16:07

(Phù Ninh)- Ngày 29/12/2020 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định số 3512/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng, quy hoạch thuộc thẩm quyền...

Kiện toàn Ban Tiếp công dân huyện Phù Ninh
Ban biên tập 22/01/2021 09:31

(Phù Ninh)- Ngày 21/1/2021 UBND huyện Phù Ninh đã ban hành Quyết định số 134/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Tiếp công dân huyện Phù Ninh

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng, Quy hoạch thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện
Ban biên tập 18/01/2021 08:48

(Phù Ninh)- Ngày 13/01/2021 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định số 94/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng,...

Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Ninh
Ban biên tập 14/01/2021 16:27

(Phù Ninh)-UBND huyện Phù Ninh công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Ninh gồm các nội dung sau

Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
13/01/2021 10:54

(Phù Ninh)- Ngày 12/1/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có Chỉ thị về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các...