THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã An Đạo
Ban biên tập 06/09/2022 09:29

(Phù Ninh) - Ngày 29/8/2022, Thường trực Huyện ủy ban hành Kết luận: 264 - TBKL/ HU Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã An Đạo

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Gia Thanh
Ban biên tập 06/09/2022 09:10

(Phù Ninh) - Ngày 29/8/2022, Thường trực Huyện ủy ban hành Kết luận: 263 - TBKL/HU Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Gia Thanh

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Bảo Thanh
06/09/2022 09:08

(Phù Ninh) - Ngày 29/8/2022, Thường trực Huyện ủy ban hành Kết luận số: 262 - TBKL/ HU Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Bảo Thanh

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Trung Giáp
Ban biên tập 06/09/2022 09:01

(Phù Ninh) - Ngày 29/8/2022, Thường trực Huyện ủy ban hành Kết luận: 261 - TBKL/HU Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Trung Giáp.

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Liên Hoa
Ban biên tập 06/09/2022 08:57

(Phù Ninh)- Ngày 29/8/2022, Thường trực Huyện ủy ban hành Kết luận: 260 - TBKL/ HU Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Liên Hoa.

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Lệ Mỹ
Ban biên tập 06/09/2022 08:51

(Phù Ninh)- Ngày 29/8/2022, Thường trực Huyện ủy ban hành Kết luận: 259 - TBKL/HU Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Lệ Mỹ.

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Phú Lộc
Ban biên tập 06/09/2022 08:44

(Phù Ninh) - Ngày 29/8/2022, Thường trực Huyện ủy ban hành Kết luận: 258 - TBKL/ HU Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Phú Lộc.

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Trạm Thản
Ban biên tập 06/09/2022 08:38

(Phù Ninh) - Ngày 29/8/2022, Thường trực Huyện ủy Phù Ninh ban hành Kết luận: 257 - TBKL/ HU Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Trạm Thản.

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Phù Ninh
Ban biên tập 06/09/2022 08:15

(Phù Ninh) - Ngày 29/8/2022, Thường trực Huyện ủy ban hành Kết luận số: 254-TBKL/HU Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Phù Ninh ...