Hướng dẫn Tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã
  • Cập nhật: 18/06/2019
  • Lượt xem: 15695 lượt xem

( Phù Ninh) - Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Huyện ủy Phù Ninh ban hành hướng dẫn số Số 15 - HD/HU của ban thường vụ Huyện ủy Phù Ninh về Hướng dẫn Tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

 

Tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã với mục đích :

Làm rõ tầm quan trọng, ý nghĩa và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; sự tinh gọn và hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị.

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, quy định về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự vào cuộc vận động tích cực của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương trên.

- Làm cho mọi tầng lớp Nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thông suốt về nhận thức tư tưởng, thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện; tạo sự đồng thuận, nhất trí, ủng hộ cao trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân ở các địa phương trong huyện trực tiếp triển khai chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Chi tiết tài liệu trên file đính kèmHD Tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.doc