THÔNG BÁO Về việc tổ chức kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021- 2026
  • Cập nhật: 22/11/2022
  • Lượt xem: 1898 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 21/11/2022,, Hội Đồng Nhân Dân huyện Phù Ninh ban hành Thông báo số 07/TB-HĐND Về việc tổ chức kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, cụ thể như sau

I. VỀ NỘI DUNG KỲ HỌP

1. UBND huyện trình

1.1. Các nội dung thường lệ (08 nội dung)

(1) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

(2) Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022;

(3) Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

(4) Báo cáo công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;

(5) Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

(6) Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022;

(7) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023;

(8) Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Tư HĐND huyện; Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa XXIII.

  1.2. Các nội dung chuyên đề: (03 nội dung)

(1) Báo cáo điu chnh Kế hoch đầu tư công trung hn giai đon   2021-2025.

(2) Báo cáo điu chnh tng th quy hoch chung xây dng th trn Phong Châu và các vùng ph cn, huyn Phù Ninh đến năm 2030;

(3) Báo cáo Quy hoch xây dng vùng huyn Phù Ninh đến năm 2035, tm nhìn đến năm 2050.

1.3. Các tờ trình của UBND huyện

(1) Tờ trình về việc đề nghị HĐND ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

(2) Tờ trình về việc đề nghị HĐND ban hành Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2023;

(3). Tờ trình về việc đề nghị HĐND ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023.

(4) T trình về việc đề nghị HĐND ban hành Nghị quyết v điu chnh Kế hoch đầu tư công trung hn giai đon 2021-2025.

(5) T trình về việc đề nghị HĐND ban hành Nghị quyết thông qua Điu chnh tng th quy hoch chung xây dng th trn Phong Châu và các vùng ph cn, huyn Phù Ninh đến năm 2030;

(6) T trình về việc đề nghị HĐND ban hành Nghị quyết thông qua Quy hoch xây dng vùng huyn Phù Ninh đến năm 2035, tm nhìn đến năm 2050.

(7) Tờ trình về kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân huyện

 (1) Báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2022; nhiệm vụ công tác năm 2023

(2) Báo cáo kết quả công tác của Ban Kinh tế - Xã hội năm 2022, nhiệm vụ  công tác năm 2023

(3) Báo cáo kết quả công tác của Ban Pháp chế năm 2022, nhiệm vụ công tác năm 2023;

  (4) Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về nội dung các kỳ họp HĐND và chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2023;

3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện

Thông báo của UBMTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với HĐND, UBND huyện trình kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XXIII.

4. Viện kiểm sát nhân dân,Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện

(1) Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện năm 2022, nhiệm vụ công tác năm 2023;

(2) Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân huyện năm 2022, nhiệm vụ công tác năm 2023;

(3) Báo cáo công tác của Chi cục Thi hành án dân sự huyện năm 2022, nhiệm vụ công tác năm 2023;

5. Thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền của HĐND huyện:

II. DỰ KIẾN CÁC NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN THÔNG QUA

Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện dự kiến thông qua 12 Nghị quyết:

(1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

(2) Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2023;

          (3) Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước  năm 2023;

        (4) Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2023;

(5) Ngh quyết điu chnh Kế hoch đầu tư công trung hn giai đon   2021-2025.

(6) Ngh quyết thông qua Điu chnh tng th quy hoch chung xây dng th trn Phong Châu và các vùng ph cn, huyn Phù Ninh đến năm 2030;

(7) Ngh quyết thông qua Quy hoch xây dng vùng huyn Phù Ninh đến năm 2035, tm nhìn đến năm 2050.

        (8) Nghị quyết về các kỳ họp thường lệ và chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023.

(9) Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

(10) Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

(11) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó trưởng ban Pháp chế, HĐND huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

(12) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

III. THỜI GIAN TIẾN HÀNH KỲ HỌP

- Kỳ họp thứ Năm dự kiến tổ chức ngày 12-13/12/2022

- Địa điểm: Trung tâm hội nghị huyện.

Chi tiết văn bản signed-signed-thong bao to chuc ky hop thu nam ngay 21.11.2022.pdfBan Biên tập