PHÙ NINH: HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ
  • Cập nhật: 09/11/2022
  • Lượt xem: 2271 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 09/11/2022 Ban Thường vụ Huyện uỷ Phù Ninh tổ chức hội nghị nghe và chỉ đạo một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư TT Huyện uỷ, đại biểu các ban xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Tại hội nghị UBND huyện Phù Ninh đã báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận số 151-KL/HU ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện uỷ “ Về việc xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất” trên địa bàn huyện; những kiến nghị đề xuất, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Hiện nay toàn huyện có 1.674 trường hợp xây dựng nhà ở trái phép hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua rà soát tại các xã, thị trấn các trường hợp xây dựng nhà ở trái phép tập trung vào 2 hình thức vi phạm là tự ý chuyển mục đích từ đất nông nghiệp và làm nhà trên đất vườn của bố mẹ. Về cơ bản các xã, thị trấn đã tuyên truyền đề nghị các hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc kê khai đăng ký. Từ khi có kết luận số 151-KL/HU đến nay đã thực hiện cấp giấy chứng nhận 55 trường hợp, các trường hợp đều kiểm tra thẩm định chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Kết luận nội dung này đồng chí chủ trì hội nghị đồng ý chủ trương đề xuất của UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 151-KL/HU ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện uỷ “ Về việc xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất” trên địa bàn huyện; UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch, phương án, tiến độ thực hiện báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ, đồng thời tiếp tục triển khai xem xét giải quyết cho các trường hợp đủ điều kiện và rà soát các trường hợp vi phạm đề xuất các phương án giải quyết cụ thể. Giao Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đề xuất với Ban Thường vụ Huyện uỷ các biện pháp xử lý các trường hợp cố tình vi phạm và yêu cầu Uỷ ban Kiểm tra các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết xử lý nghiêm vi phạm ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác chỉ đạo của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ trong công tác xem xét xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Căn cứ các kết luận để đánh giá, xếp loại thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của người đứng đầu.


 Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Ban Tổ chức Huyện uỷ báo cáo dự kiến đánh giá, phân loại, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện nội dung, quy trình kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 theo Hướng dẫn số 18-HD/HU, ngày 27/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Quy định số 04-QĐi/TU, ngày 28/11/2017  của Tỉnh ủy Phú Thọ về tiêu chí đánh giá cán bộ, lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy định số 02-QĐi/HU, ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiêu chí đánh giá đối với thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.  Ngoài những tiêu chí đánh giá theo hướng dẫn và bản đăng ký kết quả phấn đấu xây dựng tổ chức cơ sở đảng Trong sạch vững mạnh của cơ sở, thì năm nay Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy bổ sung thêm các tiêu chí để đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý về kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề, Kết luận của Ban Thường vụ. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị yêu cầu bám sát hướng dẫn của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ về tiêu chí đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên và đăng ký của cơ sở trong năm 2022. Sau hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ sẽ có Kết luận về nội dung tính điểm và bổ sung thêm các tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá, phân loại, xếp loại. Giao Ban Tổ chức Huyện uỷ có hướng dẫn cụ thể để tiến hành việc đánh giá, phân loại, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022.


Hồng Nhung- Phú Cường- TTVHTTDL&TT