Phù Ninh đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính
  • Cập nhật: 21/07/2020
  • Lượt xem: 11676 lượt xem

(Phù Ninh)-Trong nhiệm kỳ vừa qua, huyện Phù Ninh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp mang tính đột phá, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và hiện đại hóa nền hành chính. Qua đó đã nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc của cơ quan hành chính Nhà nước; phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại của UBND huyện Phù Ninh

Với mong muốn tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, huyện Phù Ninh đã triển khai thực hiện hiệu quả  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đầu tư mở rộng, lắp đặt các trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại như: phần mềm tra cứu thủ tục hành chính, hệ thống lấy số làm việc tự động, hệ thống camera giám sát, mạng nội bộ kết nối đồng bộ và hệ thống máy tính, máy in, máy phô tô, máy scan...để thực hiện giải quyết nhanh, chính xác các thủ tục hành chính của tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Từ đó giảm phiền hà, tăng cường sự công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với các tổ chức, cá nhân, tạo sự hài lòng, tin tưởng của Nhân dân với Chính quyền, từng bước cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Bộ phận tiếp nhận và trả kết hiện đại tuy mới đi vào hoạt động, song với sự quan tâm chỉ đạo của huyện, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, chất lượng, thời gian và hiệu quả giải quyết công việc của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân khi có yêu cầu đều được đáp ứng kịp thời.


Xác định yếu tố con người đóng vai trò quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính, huyện Phù Ninh đặc biệt quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên chức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm, bồi dưỡng, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, kỹ năng hành chính, kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ, văn hóa công sở … nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt công việc được giao. Đến nay, tổng số CBCCVC cấp huyện có 154 người, về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ Đại học trở lên chiếm 87,66% (trong đó: Thạc sỹ: 32 người; Đại học: 103 người); về trình độ LLCT từ Trung cấp trở lên chiếm 66,23% (trong đó Cao cấp, cử nhân: 37 người; Trung cấp: 65 người); CBCC cấp xã có 336 người, về chuyên môn nghiệp vụ từ Trung cấp trở lên đạt 97,61%, trong đó Thạc sỹ: 12 người; Đại học: 247 người; Cao đẳng: 06 người; Trung cấp: 63 người. Về thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn huyện đảm bảo đúng nội dung, nguyên tắc, trình tự tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; qua đó đã góp phần đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị. Qua đánh giá, độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 80%.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự  đồng thuận, nhất trí cao của của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân các xã, thị trấn, việc sắp xếp, sáp nhập khu dân cư, sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Phù Ninh được thực hiện bảo đảm tiến độ, yêu cầu, đúng quy trình và quy định của pháp luật. Sáp nhập 3 đơn vị hành chính xã: Bình Bộ, Tử Đà, Vĩnh Phú thành đơn vị hành chính xã Bình Phú, kiện toàn sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau sáp nhập, cán bộ không chuyên trách của khu. Kết quả đã giảm 02 đơn vị sự nghiệp, 02 đơn vị hành chính cấp xã, 16 khu dân cư.


Thời gian tới, huyện Phù Ninh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để người dân tiếp cận nền hành chính công hiện đại, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển, nhất là trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, nộp thuế, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, chứng thực. Đồng thời thực hiện hiệu quả  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại. Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính ở Phù Ninh trong thời gian qua đã có tác động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế- xã hội; làm lành mạnh, dân chủ hóa đời sống xã hội, giảm phiền hà đối với các cơ quan, doanh nghiệp và công dân.

Thanh Loan- Ban Tuyên giáo Huyện ủy