NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 16/09/2021
  • Lượt xem: 3584 lượt xem

(Phù Ninh_- Ngày 26/08/2021 HĐND huyện huyện Phù Ninh ban hành Nghị quyết số 56/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh

 Thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh với các nội dung sau:

1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030:

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Tổng diện tích đất tự nhiên là 15.736,97 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp: 9.777,27 ha, chiếm 62,13% tổng diện tích tự nhiên.

(Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 1.549,21 ha).

+ Đất phi nông nghiệp: 5.912,06 ha, chiếm 37,57% tổng diện tích tự nhiên.

+ Đất chưa sử dụng: 47,64 ha, chiếm 0,30% tổng diện tích tự nhiên.

(Chi tiết theo phụ biểu số 01 kèm theo)

1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

Tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 2.307,51 ha, gồm:

+ Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.174,06 ha.

(Đất chuyên trồng lúa nước là 404,14 ha).

+ Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 106,88 ha.

+ Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 26,57 ha.

(Chi tiết theo phụ biểu số 02 kèm theo)

1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Trong kỳ quy hoạch đã đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng là 9,37 ha sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp.

 (Chi tiết theo phụ biểu số 03 kèm theo)

2. Kế hoạch sử dụng đất năm đầu

2.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch

Tổng diện tích đất tự nhiên là 15.736,97 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 11.597,68 ha.

- Đất phi nông nghiệp theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 4.088,07 ha.

- Đất chưa sử dụng theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 51,21 ha.

(Chi tiết tại biểu số 04 kèm theo)

2.2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2021

 Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích các loại đất cần thu hồi với tổng diện tích 311,26 ha. Trong đó:

- Thu hồi đất nông nghiệp với tổng diện tích 291,10 ha.

- Thu hồi đất phi nông nghiệp với tổng diện tích 20,16 ha.

(Chi tiết tại biểu số 05 kèm theo)

2.3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021, các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng như sau:

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp với tổng diện tích 326,45 ha.

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 1,50 ha.

- Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở 5,61 ha.

(Chi tiết tại biểu số 06 kèm theo)

2.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021:

Diện tích đất chưa sử dụng năm 2021 khai thác đưa vào sử dụng 4,83 ha cho các mục đích phi nông nghiệp.

(Chi tiết tại biểu số 07 kèm theo)

Chi tiết văn bản đính kèm signed-nq 56.pdf

Ban Biên tập