Nghị quyết Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020.
  • Cập nhật: 30/08/2021
  • Lượt xem: 4189 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 23.8, HĐND huyện Phù Ninh ban hành nghị quyết số 46/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020.

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020 như sau :

A-  Thu – chi ngân sách cấp huyện

1.  Tổng thu ngân sách cấp huyện                                     : 521. 935triệu đồng.

1.1  Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp  :    96.823 triệu đồng.

1.2  Thu chuyển nguồn năm trước sang                      :    32.043 triệu đồng.

1.3  Thu kết dư ngân sách                                           :      2.188 triệu đồng.

1.4  Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                      :  390.751 triệu đồng.

1.5  Thu ngân sách cấp dưới nộp lên                                    :         130 triệu đồng.

2.  Tổng chi ngân sách cấp huyện                                      : 521. 935triệu đồng.

2.1  Chi đầu tư XDCB                                                          :    43.687 triệu đồng.

2.2  Chi thường xuyên                                                          :  295.621 triệu đồng.

2.3  Chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách                        :  132.874 triệu đồng.

2.4  Chi chuyển nguồn sang năm sau                                   :    43.763 triệu đồng.

2.5  Chi nộp ngân sách cấp trên                                  :      5.990 triệu đồng.

3.  Kết dư ngân sách cấp huyện chuyển năm sau    :           0 triệu đồng.

B-Thu – chi ngân sách cấp xã

1.  Tổng thu ngân sách cấp xã                                  : 179.914triệu đồng.

1.1   Thu ngân sách cấp xã hưởng theo phân cấp                :    44.725triệu đồng.

1.2   Thu chuyển nguồn năm trước sang                     :      1.978triệu đồng.

1.3   Thu kết dư ngân sách                                          :          337triệu đồng.

1.4   Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                     :  132.874 triệu đồng.

2.  Tổng chi ngân sách cấp xã                                   :  179.913triệu đồng.

2.1  Chi đầu tư XDCB                                                          :    25.465 triệu đồng.

2.2  Chi thường xuyên                                                          :   142.989triệu đồng.

2.3  Chi chuyển nguồn sang năm sau                                   :     11.329triệu đồng.

2.4  Chi nộp ngân sách cấp trên                                  :         130 triệu đồng.

3.  Kết dư ngân sách cấp xã chuyển năm sau          :           1 triệu đồng.

Chi tiết văn bản signed-25-08-2021_nq 46 (1).pdf

Ban Biên tập