Nghị quyết Về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Ninh, giai đoạn 2021-2025
  • Cập nhật: 25/08/2021
  • Lượt xem: 2354 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 23/08/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về Về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Ninh, giai đoạn 2021-2025 .

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

Quyết liệt chỉ đạo thực hiện cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, tư duy khoa học, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, năng lực quản lý điều hành, năng động, sáng tạo, có tư duy và phương pháp làm việc khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật ban hành đúng quy định, đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức.

- Phấn đấu 100% các xã, thị trấn có phòng làm việc riêng cho Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả; xây dựng mô hình một cửa theo hướng hiện đại từ 02 đến 03 xã.

- Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên tất cả các lĩnh vực trong cơ quan hành chính Nhà nước. 100% các thủ tục hành chính được đưa vào giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến cơ sở. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả được sử dụng phần mềm một cửa điện tử. Đảm bảo độ hài lòng của cá nhân và tổ chức đối với bộ máy quản lý nhà nước đạt trên 80%. Cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trên Cổng thông tin điện tử của huyện.

- 100% cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ. 100% văn bản, tài liệu chính thức được trao đổi trên môi trường mạng (trừ các văn bản có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước, hồ sơ dự án…). 100% lãnh đạo các phòng, ban, ngành chuyên môn, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn sử dụng chữ ký số cá nhân xử lý văn bản điện tử.

- Sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, trường học đảm bảo hợp lý, tinh gọn, hiệu quả.

- Xây dựng và triển khai ứng dụng trao đổi thông tin theo hình thức điện tử giữa Chi cục thuế khu vực Lâm Thao - Phù Ninh với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ của người sử dụng đất.

- Triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 3, 4 và qua dịch vụ Bưu chính công ích tại cấp huyện, cấp xã. Đảm bảo cung cấp trên 80% ở mức độ 3, tối thiểu 40% ở mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ, TTHC giải quyết theo hình thức trực tuyến đạt trên 30% trên tổng số hồ sơ.

* Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện:

- 95% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; 90% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (trong đó 23% trở lên có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc tương đương).

- 100% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên, có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, khai thác mạng internet và mạng máy tính nội bộ (huyện, ngành) có liên quan đến công việc được giao, sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức được tiếp nhận tuyển mới vào làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước có trình độ từ Đại học trở lên.

* Đối với cán bộ, công chức cấp xã:

- 100% cán bộ chủ chốt cấp xã đương chức và dự nguồn (Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND) có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

- 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên (trong đó trên 90% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên); 80% trở lên có trình độ từ trung cấp trở lên.

- 100% có trình độ từ đại học trở lên được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, quản lý ngành, lĩnh vực phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ được giao.

Chi tiết văn bản đính kèm signed-25-08-2021_nq 45.pdf

Ban Biên tập