KẾ HOẠCH Phát triển hạ tầng số huyện Phù Ninh đến năm 2025
  • Cập nhật: 03/11/2022
  • Lượt xem: 2333 lượt xem

(Phù Ninh)-Thực hiện Kế hoạch số 3927/KH-UBND, ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về phát triển hạ tầng số tỉnh Phú Thọ đến năm 2025. UBND huyện Phù Ninh xây dựng Kế hoạch số: 166/KH-UBND về phát triển hạ tầng số đến năm 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và phát triển hạ tầng số huyện Phù Ninh đồng bộ với hệ thống kết cấu hạ tầng các ngành, lĩnh vực góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đẩy mạnh nhiệm vụ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

a) Mạng viễn thông băng rộng di động

- 100% số khu dân cư được phủ sóng di động; mạng di động 5G phủ sóng tại 100% trung tâm huyện, trung tâm các xã, thị trấn, các khu, cụm công nghiệp, tốc độ truy nhập trung bình trên mạng di động đạt 100Mb/s.

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 95%.

b) Mạng viễn thông băng rộng cố định

- 100% các khu dân cư có hạ tầng Internet băng rộng cáp quang; tốc độ truy nhập trung bình trên mạng Internet băng rộng cố định đạt 200Mb/s.

- Tỷ lệ hộ gia đình có Internet băng rộng cáp quang đạt 85%.

c) Hạ tầng hệ thống mạng nội bộ (Lan)

- 100% các phòng chuyên môn sử dụng chung hệ thống mạng nội bộ tại UBND huyện.

- 70% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai hoàn thiện hệ thống mạng nội bộ (mạng Lan), nhằm đảm bảo an toàn thông tin và thực hiện kết nối với hệ thống dùng chung của tỉnh.

d) Hạ tầng dữ liệu và nền tảng số

- Đẩy mạnh đầu tư phát triển các trung tâm dữ liệu số của doanh nghiệp viễn thông với quy mô cấp vùng phục vụ nhu cầu của huyện Phù Ninh.

- Thực hiện kết nối 100% các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng và liên thông 04 cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã. Thực hiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh kết nối, chia sẻ dữ liệu 100% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của huyện, xã với các cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Chi tiết văn bản signed-signed-2525ke hoach phat trien ha tang so den nam 2025.pdf

Ban Biên tập