Kế hoạch Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm khi thu hồi đất để thực hiện dự án: Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ (giai đoạn II), đoạn qua xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
  • Cập nhật: 14/03/2023
  • Lượt xem: 6130 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 13/03/2023, UBND huyện Phù Ninh ban hành kế hoạch số 14/03/2023 về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm khi thu hồi đất để thực hiện dự án: Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ (giai đoạn II), đoạn qua xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.,cụ thể

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất và bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện công trình, dự án đảm bảo tiến độ.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức triển khai các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo công khai, dân chủ, theo quy định của pháp luật.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các đối tượng có liên quan, tạo sự đồng thuận để người có đất, tài sản trên đất thu hồi chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ (giai đoạn II) đoạn qua xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

2. Diện tích, vị trí khu đất thu hồi:

- Tổng diện tích dự kiến thu hồi: khoảng 1660,5 m2 đất, gồm:

+ Đất trồng cây lâu năm: 1388,7 m2.

+ Đất chuyên trồng lúa nước: 271,8 m2.

Diện tích thực tế thu hồi sẽ được xác định sau khi kiểm đếm.

- Vị trí khu đất thu hồi: theo bản trích đo địa chính thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ, đoạn qua xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

3. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm:

- Ban hành thông báo gửi đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và họp phổ biến: xong trước 20/3/2023.

- Tổ chức kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất: xong trước 25/3/2023.

- Lập phương án bồi thường và tổ chức công khai: xong trước 30/3/2023.

- Trình phê duyệt phương án: xong trước 20/4/2023.

Theo tình hình thực tế có thể điều chỉnh thời gian cho phù hợp.

chi tiết văn bản ke hoach dieu tra khao sat.pdf

Ban Biên tập