HỘI NÔNG DÂN HUYỆN PHÙ NINH GIẢI NGÂN NGUỒNG VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH PHÚ THỌ
  • Cập nhật: 16/03/2023
  • Lượt xem: 1927 lượt xem

(Phù Ninh) - Chiểu ngày 15/03/2023, tại UBND xã Trung Giáp, Hội Nông dân huyện Phù Ninh tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Phú Thọ cho 10 hộ hội viên nông dân xã Trung Giáp, với tổng số vốn vay là 500 triệu đồng để thực hiện dự án: “Chăn nuôi rắn sinh sản, rắn thịt, chế biến rắn thương phẩm”, thời hạn vay là 36 tháng, mức phí cho vay 8,4%/ năm. Tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ của Hội, đã giúp cho các hộ hội viên nông dân có thêm tiềm lực để mở rộng qui mô sản xuất, chăn nuôi, củng cố niềm tin, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình.


Dự có đồng chí Nguyễn Thị Anh Tấn –  Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phù Ninh và các đồng chí trong ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Phù Ninh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Hội Nông dân xã Trung Giáp và 10 hộ hội viên được vay vốn.

Sau khi nhận được nguồn vốn, Hội Nông dân xã và các hộ hội viên trong Tổ hợp tác được vay vốn cần thực hiện, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; tích cực hỗ trợ hội viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế Tổ hợp tác, nâng qui mô sản xuất và sản xuất hàng hóa; phát triển ngành nghề; ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích tham gia xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong tình hình mới.

 

Hoàng Tùng - Hội Nông dân