Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng ở Phù Ninh
  • Cập nhật: 02/11/2022
  • Lượt xem: 5092 lượt xem

(Phù Ninh)-Trong những năm qua công tác tuyên truyền, vận động trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế- xã hội luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc với nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, sáng tạo có hiệu quả.

Huyện ủy, UBND huyện Phù Ninh đã quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để thực hiện giải phóng mặt bằng; trong đó, xác định tuyên truyền là giải pháp quan trọng để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân. Huyện ủy đã thành lập Ban tuyên truyền, vận động thực hiện các dự án trọng điểm của huyện; đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, lợi ích của các dự án trọng điểm đối với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân thông qua các nghị quyết, chương trình hành động cụ thể. UBND huyện phát động toàn dân hưởng ứng chấp hành pháp luật, kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời thành lập Ban giải phóng mặt bằng cho từng dự án cụ thể để có phương án tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch phản động, đối tượng xấu lợi dụng việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm chống phá Đảng, Nhà nước.


Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn,

Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, UBND huyện xác định công tác tuyên truyền, vận động phải thực hiện sớm nhằm định hướng tư tưởng cho nhân dân. Đồng thời minh bạch thông tin liên quan dự án như: Diện tích đất bị thu hồi, phương án bồi thường, phương án tái định cư... để các tổ chức, cá nhân có liên quan nắm rõ về đường lối phát triển của tỉnh, về quy mô, mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc thu hồi. Do đó trước mỗi dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng, cơ quan chuyên môn đều đã thông báo công khai quy hoạch chi tiết dự án tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn xóm, tổ dân phố nơi có dự án đi qua. UBND các xã, thị trấn thành lập tổ công tác phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm đếm, tổ công tác dân vận xuống tận nhà dân để tuyên truyền, vận động nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của địa phương; cơ chế, chính sách hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng. Khi phát sinh vướng mắc, kiến nghị của người dân các phòng, ngành có liên quan, lãnh đạo và các phòng chuyên môn của huyện đều tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Qua đối thoại, những vấn đề người dân nêu ra hợp lý đều được kịp thời điều chỉnh, bảo đảm quyền lợi cho các hộ gia đình được đền bù, giải tỏa, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, hạn chế được nhiều kiến nghị không hợp lý.


Thành viên Ban tuyên truyền vận động dự án trọng điểm của huyện gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ có đất thuộc Dự án bảo quản cấp thiết di tích khảo cổ Xóm Rền, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, bên cạnh sự đồng tình ủng hộ của nhân dân vẫn cón có một số hộ dân có đất bị thu hồi chưa đồng thuận, chưa thực hiện quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, lý do không đồng thuận có cả khách quan và chủ quan, song cơ bản vẫn là chưa thống nhất về mức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; một bộ phận còn chưa hiểu rõ việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng là thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển chung và đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống. Để công tác giải phóng mặt bằng được chặt chẽ đạt hiệu quả Ban Dân vận huyện ủy (cơ quan thường trực Ban tuyên truyền vận động thực hiện các dự án trọng điểm của huyện) đã chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội tích cực tham gia đầy đủ các tổ công tác tuyên truyền, vận động giải thích cụ thể, rõ ràng những băn khoăn mà nhân dân chưa hiểu rõ; đồng thời nêu lên những lợi ích mà các dự án mang lại cho đời sống xã hội tại địa phương.


Phòng Tư pháp huyện tuyên truyền vận động, hướng dẫn các hộ dân phân chia di sản (thuộc Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch xã Lệ Mỹ).

Từ năm 2013 đến nay, Huyện ủy, các xã, thị trấn tổ chức 128 Hội nghị đối thoại, trong đó có 57 ý kiến liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Các Tổ công tác đã chủ trì hoặc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc họp để trao đổi, bàn bạc, đánh giá, thống nhất cách làm trong công tác tuyên truyền, vận động. Qua đó, đã triển khai tổ chức 440 buổi gặp gỡ trao đổi, thuyết phục người dân bằng nhiều hình thức như: gặp gỡ, đối thoại, thuyết phục, vận động tại Hội trường UBND xã, tại Nhà văn hóa khu dân cư, tới vận động từng nhà và vận động trực tiếp  để người dân tự nguyện tháo dỡ trao trả mặt bằng thi công. Qua quá trình vận động với tinh thần cầu thị, lắng nghe người dân nói, tìm hiểu từng hoàn cảnh cụ thể, Tổ công tác đã cùng chính quyền địa phương giải quyết kịp thời một số  thiếu sót, bất cập trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân. Đồng thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhiều nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân. Tính đến nay đã bàn giao  đất sạch cho nhà đầu tư với 243,7 ha. Chính quyền chỉ thực hiện biện pháp bảo vệ thi công cưỡng chế thu hồi đất với các hộ dân sau khi đã kiên trì thuyết phục tuyên truyền, vận động nhiều lần.

Có thể khẳng định tuyên truyền đã và đang là giải pháp hiệu quả để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng ở huyện Phù Ninh. Nhờ đó, không chỉ những dự án mới mà nhiều dự án được triển khai trước đây đã được giải phóng mặt bằng thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Qua đó góp phần hình thành kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, khang trang, thông thoáng tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần phấn đấu năm 2022 có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2023 có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và mục tiêu đến năm 2025 huyện Phù Ninh đạt chuẩn nông thôn mới.

Nguyễn Thị Kim Cúc- Văn phòng Huyện uỷ Phù Ninh