Phù Ninh: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng
  • Cập nhật: 31/05/2019
  • Lượt xem: 4742 lượt xem

(Phù Ninh)-Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, trong thời gian qua, Huyện ủy Phù Ninh luôn chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Quán triệt chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND huyện, UBND huyện; các Ban xây dựng Đảng, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tham mưu, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đồng bộ của hệ thống chính trị huyện. Chương trình được xây dựng đảm bảo thống nhất, có sự phối hợp, gắn kết và phân rõ trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị kiểm tra, giám sát đối với từng nội dung cụ thể, tránh chồng chéo, bỏ sót. Trong đó, chú trọng nội dung kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Điều lệ Đảng cũng như kiểm tra đối với tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo Ủy ban kiểm tra các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra theo chuyên đề như: Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; việc thực hiện các quyết định, kết luận của cơ quan có thẩm quyền sau kiểm tra, giám sát; việc xử lý, kiểm soát tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với Đảng bộ các xã (Phù Ninh, An Đạo, Gia Thanh, Liên Hoa và thị trấn Phong Châu)… Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy đã ban hành văn bản hướng dẫn các chi, Đảng bộ cơ sở kiểm tra, giám sát thường xuyên hoặc theo từng lĩnh vực; ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy với các ngành thuộc khối nội chính; Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát...

Việc quán triệt các văn bản của cấp trên liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc. Việc thực hiện chương trình và duy trì thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ đạt hiệu quả. Trình độ, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Uỷ ban kiểm tra từng bước được nâng lên. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm sát với yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo tính nghiêm túc, giáo dục trong tổ chức đảng các cấp, được dư luận đồng tình. Kiểm tra, giám sát thường xuyên không báo trước tại các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Việc xem xét xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đảm bảo kịp thời, chính xác đúng quy trình và trình tự thủ tục. Thông qua việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các chi, đảng bộ, tham gia làm trưởng đoàn các cuộc kiểm tra của cấp ủy đã từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cấp ủy các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng đảng từ cơ sở; kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nghiêm quy định của đảng quy chế làm việc và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ… Đồng thời, chỉ đạo ban hành kịp thời kế hoạch khắc phục khuyết điểm, thiếu sót, tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, thanh tra; giải quyết dứt điểm đơn, thư kiến nghị; xem xét và tiến hành kỷ luật nghiêm túc, đúng quy định của Đảng nếu đảng viên vi phạm. Từ đó, thiết thực ngăn chặn, đẩy lùi sự  suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” , “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

Năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 227 tổ chức Đảng và 182 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 27 tổ chức Đảng cấp dưới và 39 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; tổ chức kiểm tra 84 tổ chức Đảng cấp dưới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề đối với 211 lượt tổ chức Đảng và 322 đảng viên... Qua kiểm tra, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 34 đảng viên vi phạm… Nội dung vi phạm: vi phạm quy định về đất đai, nhà ở; vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; vi phạm chính sách KHHGĐ; vi phạm tuyên truyền, phát ngôn; vi phạm những điều đảng viên không được làm.Việc xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm được cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nghiêm túc, công minh, chính xác, kịp thời đúng thẩm quyền góp phần quan trọng làm tăng sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát ở Phù Ninh vẫn còn những hạn chế, đó là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng và đảng viên còn có những khuyết điểm, yếu kém. Một số cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở chưa coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát; chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát... Một số Ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở chưa chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, đặc biệt là kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm...

Thời gian tới, Huyện ủy Phù Ninh tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường đổi mới phương pháp, nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... Phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài liên quan đến cán bộ chủ chốt, cán bộ quy hoạch ở các xã, thị trấn. Kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ UBKT các cấp, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh.

Trần Ngọc Hoàn - Huyện ủy Phù Ninh

porno pretoporno.com XXX Pornos www.bokepbejat.com xvideos2020.me www.echterporno.com pornolegende xnxxporn phim sex 2020 lawnjinsi.com Free Desi Scandal www.xarabvideos.com porno xxx movel www.xxxarabtube.com porno gratis www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com