Về việc tập trung chỉ đạo, nâng cao các chỉ số chỉ đạo điều hành và cải cách TTHC theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Cập nhật: 22/05/2023
  • Lượt xem: 2274 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 18/5/2023, UBND huyện Phù Ninh ban hành Văn bản: 614/UBND-VP Về việc tập trung chỉ đạo, nâng cao các chỉ số chỉ đạo điều hành và cải cách TTHC theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, sau đây là nội dung chi tiết:

Ngày 11 tháng 4 năm 2023, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 449/UBND-VP về việc chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa”, thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện.

          Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế trên cổng dịch vụ công và qua kiểm tra trực tiếp tại một số đơn vị vẫn còn những tồn tại, hạn chế, cụ thể: Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến toàn trình tại một số xã, thị trấn đạt thấp (số hồ sơ nộp trực tuyến/ tổng số hồ sơ: Trạm thản (18,1%), Tiên Du (32,1%), Phù Ninh (33,3%),… trong đó có những xã từ đầu năm đến nay có số lượng hồ sơ nộp trực tuyến thấp: Phú Nham (54 hồ sơ), Trạm thản (63 hồ sơ), Tiên Phú (63 hồ sơ), Liên Hoa (77 hồ sơ), cá biệt có xã Bình Phú, Tiên Phú từ đầu năm đến nay lĩnh vực đất đai (01 hồ sơ); việc niêm yết các TTHC tại một số xã chưa đảm bảo yêu cầu.

          Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn

          - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung Văn bản số 449/UBND-VP ngày 11/4/2023 của UBND huyện về việc chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa”, thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

  - Đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu, sát sao trong việc chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc trong triển khai giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục nâng cao hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính. Tập trung rà soát, kịp thời bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị (Máy vi tính, máy Scan, hạ tầng Internet,…) phục vụ số hóa hồ sơ TTHC và chứng thực điện tử tại Bộ phận một cửa. Đảm bảo 100% TTHC từ khâu tiếp nhận và trả kết quả phải được số hóa và xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ có nội dung thuộc bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật và những hồ sơ chưa thể số hóa); 100% hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính được thực hiện chứng thực điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia; đảm bảo tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến đạt trên 70%; tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên, tỉ lệ giải quyết TTHC trước và đúng hạn trên 98% và các ứng dụng CNTT tại địa phương.

        - Kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình giải quyết TTHC của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Nghiêm cấm các hành vi không trung thực trong quá trình giải quyết TTHC....

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện

          - Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện về kết quả công tác cải cách TTHC và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian trên môi trường điện tử trên địa bàn toàn huyện.

Chi  tiết Văn bản đính kèm: signed-signed-17.5. 2023 . tap trung chi dao nang cao chi so...ra soat niem yet cac tthc.pdf

Ban biên tập