V/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 27/05/2020
  • Lượt xem: 390 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 27/05/2020, Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành quyết định 883/QĐ-UBND V/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của huyện Phù Ninh

1. Mục tiêu:

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây viết tắt là THTK, CLP) năm 2020 là nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp THTK CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình tổng thể về THTK, CLP của UBND tỉnh đã ban hành.

2. Yêu cầu:

a) THTK, CLP phải gn vi các ch tiêu ch yếu v kinh tế, xã hi, môi trường đ ra ti Kế hoch phát trin kinh tế - xã hi năm 2020 và phấn đu hoàn thành các mc tiêu, ch tiêu tiết kim ti Chương trình tng th ca huyện v THTK, CLP giai đon 2016- 2020;

b) THTK, CLP phải bám sát ch trương, đnh hướng ca Đng, Nhà nước; xác định THTK, CLP là nhim v trng tâm ca các cp, các ngành, các đơn vị gn vi trách nhim ca người đng đu và phi được thc hin đng b, toàn din, gn kết gia các ngành, lĩnh vc;

c) THTK, CLP phải gn vi các hot đng phòng chng tham nhũng, thanh tra, kim tra, ci cách hành chính, sp xếp t chc bộ máy ca h thng chính tr;

d) THTK, CLP phải thc s là nhim v thường xuyên ca các cp, các ngành, các doanh nghip và nhân dân vi s tham gia ca tt c cán b, công chc, viên chc và người lao đng.

          3. Nhiệm vụ trọng tâm:

Việc xây dng và thc hiện Chương trình THTK, CLP năm 2020 là yếu t quan trng góp phn thc hin thng li kế hoch phát trin kinh tế - xã hi năm 2020 và to cơ s đ hoàn thành các mc tiêu, ch tiêu ca Chương trình THTK, CLP. Vì vy, công tác THTK, CLP trong năm 2020 cần tp trung vào mt s nhim v trng tâm sau đây:

a) Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực của đất nước, tài nguyên thiên nhiên để góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 7,5-8%. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người ước đạt trên 54,8 triệu đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 159.800 triệu đồng. Thu ngân sách địa phương (từ sản xuất kinh doanh) so với tổng chi ngân sách đạt 32-33%. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đất canh tác và nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 100,5 triệu đồng. Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới năm 2020 đạt 01-02 xã;

b) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, mở rộng cơ sở thuế, tăng cường quản lý thu; triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, hoạt động các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán… thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đọng thuế; chống chuyển giá, trốn thuế. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tổng thu ngân sách trên địa bàn vượt so với dự toán tỉnh giao. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, kho bạc Nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách Nhà nước. Công khai tổ chức, cá nhân nợ thuế lớn, chây ì nợ thuế. Xử lý nghiêm các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế để trục lợi. Rà soát, tăng cường khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công;

c) Thực hin qun lý n công theo quy đnh ca Lut Qun lý n công năm 2017 và các văn bn hướng dn. Nâng cao hiu qu s dng vn vay, tng bước thu hp phm vi s dng n công, ưu tiên tp trung vn vay cho đu tư các d án, lĩnh vực trọng đim, then cht, có tác đng lan ta ti nn kinh tế mà khu vc tư nhân không thc hin được;

d) Tập trung đy nhanh tiến đ thc hin và gii ngân vn đu tư công, phn đu gii ngân bảo đm hoàn thành kế hoch vn năm 2020 được giao, góp phn thc hiện thng li kế hoch phát trin kinh tế - xã hi năm 2020;

đ) Thực hin qun lý, s dng tài sn công theo đúng quy đnh ti Lut Qun lý, s dng tài sn công năm 2017 đ góp phn chng lãng phí, thất thoát, tham nhũng, phát huy ngun lc nhm tái to tài sn và phát trin kinh tế - xã hi. Chng lãng phí trong mua sm tài sn công thông qua vic trin khai đồng bộ, có hiu qu phương thc mua sắm tập trung, mua sm qua h thng mng đu thu quc gia;

e) Tăng cường huy đng, phân bổ và s dng hiu qu các ngun lc đu tư, trong đó đc bit chú trng ngun lc t qu đt đô th đ đu tư h tng k thut đô th theo hướng văn minh, hin đi. Đy mnh thu hút các nhà đu tư xây dng kết cu h tng đô thị và h tng giao thông theo hình thc đi tác công tư (PPP);

g) Kiên quyết tiếp tc đi mi, sp xếp t chc b máy ca h thng chính tr tinh gn, hot đng hiu lc, hiu qu và phù hp vi th chế kinh tế th trường đnh hướng xã hi ch nghĩa. Triển khai quyết lit công tác sp xếp, t chc li các đơn v s nghip công lp bo đm tinh gọn, có cơ cu hp lý, có năng lc t ch, qun tr tiên tiến, hot đng hiu qu. Tinh gin biên chế gn vi cơ cu li, nâng cao cht lượng đi ngũ cán b, công chức, viên chc đ s dng hiu qu chi thường xuyên ca ngân sách Nhà nước, góp phần ci cách chính sách tin lương.

Chi tiết tài liệu trong file đính kèm:

signed-qd ban hanh chuong trinh thuc hanh tiet kiem chong lang phi nam 2020_26-05-2020-đã nén.pdf

Ban biên tập

porno pretoporno.com XXX Pornos www.bokepbejat.com xvideos2020.me www.echterporno.com pornolegende xnxxporn phim sex 2020 lawnjinsi.com Free Desi Scandal www.xarabvideos.com porno xxx movel www.xxxarabtube.com porno gratis www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com