Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ và một số nội dung
  • Cập nhật: 25/05/2023
  • Lượt xem: 732 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 17/5/2023, Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản: 398/STTTT-TTBCXB về Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ và một số nội dung, sau đây là nội dung tuyên truyền:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới và Chương trình hành động số 39-CTr/TU, ngày 14/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 36-NQ/TW và Chương trình hành động số 39-CTr/TU.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã tham gia ký kết, đặc biệt là FTA thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, RCEP...). Tuyên truyền các chính sách pháp luật về phòng vệ thương mại; việc áp dụng các rào cản kỹ thuật trong thương mại.

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1088/KH-UBND ngày 31/3/2023 về việc hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa và Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài” tỉnh Phú Thọ đến năm 2030. Tuyên truyền các hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử; chính sách xuất khẩu hỗ trợ doanh nghiệp, lợi thế phát triển xuất khẩu; quảng bá, giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW và 1528/KH-UBND ngày 28/4/2023 về thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/2/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 31/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

4. Tăng cường phổ biến các quy định về an toàn, tiết kiệm điện; các quy định liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng của các công trình điện lực; các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp; các quy định đảm bảo an toàn mạng cáp viễn thông treo trên hệ thống cột điện.

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch thúc đẩy phát triển năng lượng mới, tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết Văn bản đính kèm: signed-signed-tuyen truyen thuc hien nghi quyet so 09nq-cp-3.pdf

Ban biên tập