Tổng hợp danh mục các dự thu hồi đất; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020
  • Cập nhật: 23/05/2023
  • Lượt xem: 672 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 23/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Văn bản: 633/UBND-TNMT về Tổng hợp danh mục các dự thu hồi đất; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực và danh mục các dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, sau đây là nội dung chi tiết:

  Thực hiện Văn bản số 1233/TNMT-QLĐĐ ngày 17/5/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ về việc tổng hợp danh mục các dự thu hồi đất; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực và danh mục các dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Để có cơ sở báo cáo sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan thuộc huyện, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, Điện lực Phù Ninh và các chủ dự án có nhu cầu chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn huyện thực hiện các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Đánh giá kết quả thực hiện các công trình dự án theo danh mục kèm theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh đang còn hiệu lực (tổng hợp theo biểu số 01), báo cáo đánh giá của các đơn vị cần nêu rõ các nội dung sau:

- Số dự án, diện tích đã thực hiện xong;

- Số dự án, diện tích đang thực hiện;

- Số dự án, diện tích chưa thực hiện;

- Số dự án không khả thi cần đưa ra khỏi các Nghị quyết;

- Đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của các dự án chậm thực hiện, các dự án không khả thi.

2. Tổng hợp danh mục các dự án trình HĐND tỉnh chấp thuận

a) Danh mục các dự án đăng ký mới.

 Tổng hợp danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng phải thu hồi đất; các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng dưới 20ha cần thực hiện do UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trực tiếp làm chủ đầu tư mà chưa có trong các Nghị quyết nêu trên, trong đó cần cụ thể các nội dung sau:

- Tên dự án (theo quyết định hoặc chủ trương đầu tư được duyệt);

- Địa điểm thực hiện công trình, dự án;

- Tổng diện tích đất cần thu hồi (tách riêng theo từng địa bàn xã, thị trấn) trong đó nêu cụ thể diện tích các loại đất thu hồi: đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và các loại đất khác;

- Căn cứ pháp lý thực hiện: Quyết định phê duyệt dự án, Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết của cấp có thẩm quyền (đối với các dự án nhà ở như: khu đô thị, khu dân cư... phải có trong kế hoạch và chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đã phê duyệt, đối với các dự án của hộ gia đình cá nhân được UBND cấp huyện chấp thuận chủ trương đầu tư phải có hồ sơ đầy đủ của dự án).

(Các phòng, ban, cơ quan thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn tổng hợp theo mẫu biểu số 02)

b) Danh mục các dự án chuyển tiếp từ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020.

 Đề nghị rà soát chi tiết đối với từng dự án (vì có các dự án đã được điều chỉnh tại các Nghị quyết khác đang còn hiệu lực), đối với các dự án đã được điều chỉnh đầy đủ tại các Nghị quyết khác đang còn hiệu lực thì đề nghị không chuyển tiếp tránh trùng lặp.

(tổng hợp theo biểu số 03 và 04).

c) Danh mục các dự án đề nghị điều chỉnh bổ sung diện tích tại các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua đang còn hiệu lực thi hành.

Đề nghị các đơn vị rà soát các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các Nghị quyết đang còn hiệu lực thi hành để tổng hợp các công trình, dự án cần phải điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất, vị trí thực hiện để làm cơ sở thực hiện các thủ tục theo quy định (lưu ý đối với các dự án bổ sung diện tích thì chỉ lấy phần diện tích bổ sung).

(tổng hợp theo biểu mẫu số 05)

3. Danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng từ 10 ha đất trồng lúa trở lên, từ 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

Đề nghị đơn vị tổng hợp các dự án theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để báo cáo sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, HĐND tỉnh thông qua trước khi trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

Chi tiết Văn bản đính kèm: tong hop danh muc du an trinh hdnd tinh t5.2023.pdfde nghi tong hop danh muc du an trinh hdnd tinh ky hop thu 6 khoa 19-3 (3).pdf

Ban biên tập