THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY Về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Phù Ninh làn thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028
  • Cập nhật: 20/10/2022
  • Lượt xem: 3764 lượt xem

(Phù Ninh) - Huyện ủy Phù Ninh ban hành Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện ủy Về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Phù Ninh làn thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, sau đây là nội dung chi tiết:

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Ngày 14/10/2022, Thường Trực Huyện ủy đã họp nghe Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện báo cáo "Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Phù Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028". Dự họp có các đồng chí: Trưởng Ban Dân vận, Trưởng phòng Tài chính – kế hoạch; Chánh Văn phòng Huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Thường trực Huyện ủy thống nhất kết luận:

1. Nhất trí với Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Phù Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn trong toàn huyện; khẳng định vai trò là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động

- Giao Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Phù Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ.

- Về thời gian tiến hành đại hội:

+ Cấp cơ sở: phấn đấu hoàn thành xong trong tháng 4 năm 2023 (đại hội điểm xong trước ngày 15/01/ 2023)

+ Cấp huyện: phấn đấu hoàn thành xong trong tháng 6 năm 2023.

2- Đồng ý để Liên đoàn lao động huyện lựa chọn 02 đơn vị: công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Đông Á và công đoàn cơ sở Trường THCS Giấy Phong Châu để tổ chức Đại hội điểm và rút kinh nghiệm trước khi tiến hành Đại hội các cơ sở; trong quá trình Đại hội cấp cơ sở nếu có vấn đề mới phát sinh phải kịp thời báo cáo Thường trực Huyện ủy xin ý kiến chỉ đạo.

Nhất trí hỗ trợ kinh phí để tổ chức Đại hội điểm đối với 02 đơn vị; cụ thể 20 triệu đồng/đơn vị.

  3- Giao Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua và chuẩn bị tốt công tác nhân sự, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức tốt Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban biên tập