Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 09/01/2023
  • Lượt xem: 1602 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 09/01/2023, UBND huyện Phù Ninh ban hành Thông báo: 02/TB - UBND công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phù Ninh. Ban biên tập Cổng TTĐT đăng tải chi tiết nội dung như sau:

UBND huyện Phù Ninh công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phù Ninh gồm các nội dung sau:

1. Địa điểm công khai: Tại trụ sở UBND huyện Phù Ninh (khu Đá Thờ, TT. Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), cổng thông tin điện tử của huyện (http://phuninh.phutho.gov.vn) và Trụ sở UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

2. Thời gian công bố, công khai: đến hết ngày 31/12/2023.

3. Tài liệu công bố, công khai:

+ Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ;

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ;

+ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phù Ninh

(Các tài liệu nêu trên dạng tệp (file) ban hành kèm Thông báo này trên hệ thống iOffcice)                                                                                                                        

4. UBND huyện Phù Ninh giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện như sau:

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp hồ sơ, tài liệu cho UBND các xã, thị trấn để công khai; hướng dẫn, kiểm tra UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt; niêm yết tại trụ sở UBND huyện;

- Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện đăng tin công bố, công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phù Ninh trên cổng thông tin điện tử huyện (gồm 03 tài liệu dạng tệp file nêu trên kèm theo Thông báo này) và Thông báo trên hệ thống truyền thanh để nhân dân được biết việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện;

- UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện tại trụ sở UBND xã, thị trấn. Tổ chức và quản lý việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân theo đúng quy định pháp luật. (Lưu ý thông báo cụ thể cho nhân dân biết về những vị trí trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 có thu hồi đất trên địa bàn xã, thị trấn).

- Trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh cấp bách mà không có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phù Ninh, các cơ quan, đơn vị có phát sinh nhu cầu sử dụng đất liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Ninh để đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đăng ký kế hoạch sử dụng đất (nêu rõ tên công trình, dự án, vị trí, địa điểm, diện tích thực hiện dự án, các chỉ tiêu sử dụng đất trong dự án, cam kết về tiến độ và vốn để đảm bảo dự án triển khai theo kế hoạch);

+ Các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến triển khai dự án (văn bản chấp thuận chủ trương, Quyết định phê duyệt dự án đầu tư…);

+ Hồ sơ, bản vẽ trong quá trình lập, phê duyệt dự án đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận đầu tư, chủ trương đầu tư;

- Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện căn cứ theo nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Ninh có trách nhiệm tổ chức, thực hiện.

Chi tiết Văn bản đính kèm: 

Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ: 0.QD Phe duyet KHSDD 2023 huyen Phu Ninh.pdf

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Ninh: 1. BAO CAO THUYET MINH KH 2023.docx

Ban biên tập