Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021
  • Cập nhật: 15/07/2019
  • Lượt xem: 9705 lượt xem

( Phù Ninh)-Ngày 9/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3089/KH-UBND về việc “Sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021”.

Kế hoạch nhằm sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số trên địa bàn tỉnh, để thành lập ĐVHC cấp xã sau khi sắp xếp, đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14. Thực hiện hiệu quả mục tiêu tổ chức hợp lý ĐVHC cấp xã phù hợp với thực tiễn quản lý, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đến năm 2020, ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp được kiện toàn về tổ chức và đi vào hoạt động.

Theo Kế hoạch, số ĐVHC cấp xã tiến hành sắp xếp, sáp nhập là 80 đơn vị thuộc 10 đơn vị cấp huyện. Cụ thể: Sắp xếp 39 xã dưới 50% của cả hai tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số với 41 đơn vị cấp xã khác; 28 ĐVHC cấp xã được hình thành mới sau khi sắp xếp (3 phường, 1 thị trấn và 23 xã); 52 xã giảm sau khi sắp xếp. Tổng số ĐVHC cấp xã sau khi sắp xếp là 225 đơn vị.

Kế hoạch cũng đưa ra chi tiết về nội dung, lộ trình các bước thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thành, thị trong việc xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã; hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện theo lộ trình từng năm, báo cáo kịp thời UBND tỉnh trong quá trình thực hiện để kịp thời chỉ đạo khắc phục.

BBT