HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CẤP TỈNH DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.
  • Cập nhật: 18/06/2021
  • Lượt xem: 6243 lượt xem

(Phù Ninh)-Chiều ngày 17.6.2021, tại Sở Khoa học Công nghệ, Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị đánh giá nghiệm thu dự án “ Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “ Tử Đà” cho các sản phẩm cá thính Tử Đà, huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ” do UBND huyện Phù Ninh chủ trì thực hiện.


Mục tiêu của dự án nhằm tạo lập và phát triển nhãn hiệu tập thể Cá thính “Tử Đà” cho sản phẩm cá thính của xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Thiết lập hệ thống quản lý cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể cá thính “Tử Đà”; Xây dựng được hệ thống, công cụ tuyên truyền quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhằm phát huy giá trị thương hiệu cho sản phẩm cá thính Tử Đà; Mở rộng vùng sản xuất và các hộ sản xuất, kinh doanh cá thính đủ điều kiện và có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu tập thể sau khi dự án kết thúc.


Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài thuyết minh trình bày nội dung của đề tài, hội đồng Khoa học và công nghệ đã đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, triển khai đầy đủ các nội dung nghiên cứu của đề tài; đã bám sát các quyết định phê duyệt, thuyết minh và hợp đồng đã ký để triển khai các nội dung hoàn thành; Các phương pháp kỹ thuật sử dụng trong dề tài phù hợp đã giải quyết được nội dung và mục tiêu dự án đã đề ra, đã hoàn thành cơ bản đầy đủ số lượng sản phẩm theo quyết định phê duyệt và hợp đồng nghiên cứu đã ký kết với Sở KHCN gồm: báo cáo kết quả điều tra khảo sát, bộ hồ sơ văn bản chứng nhận nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng quản lý và phát triển nhẫn hiệu tập thể, hệ thống bao bì và tài liệu về truyền thông; Dự án đã tạo lập và xác lập được nhãn hiệu tập thể đối với sản phẩm cá thính tử đà, lựa chọn được các hộ dân có đủ điều kiện sử dụng được nhãn hiệu tập thể và xây dựng được hệ thống văn bản quản lý nhẫn hiệu tập thể làm cơ sở tiền đề tiếp tục sản phẩm cá thính Tử Đà để nâng cao giá trị của sản phẩm. Thông qua triển khai dự án sẽ giúp duy trì và phát triển sản phẩm làng nghề qua đó làm tăng thu nhập ổn định cho người dân trong vùng dự án. 


Tại Hội nghị, 7/7 thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã đánh giá kết quả dự án đạt và tiến hành bỏ phiếu nghiệm thu thông qua dự án. Đồng thời, đề nghị chủ nhiệm, cơ quan chủ trì dự án là UBND huyện Phù Ninh tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Khoa học và Công nghệ để trình UBND tỉnh công nhận kết quả theo quy định.

Một số hình ảnh: 

 

Quang Thái- Đài TT huyện