UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
  • Cập nhật: 15/01/2022
  • Lượt xem: 1771 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng ngày 14/01/2022, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022, chỉ đạo tổ chức thực hiện và triển khai 1 số nội dung về đất đai, môi trường.


Tại hội nghị đã thông qua Quyết định số 3496/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phù Ninh với các nội dung chủ yếu như: Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch; Kế hoạch thu hồi đất năm 2022; Kế hoạch chuyển mục đích  sử dụng đất năm 2022; Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022; Danh mục dự án thực hiện trong năm 2022; Danh mục dự án không khả thi đề nghị hủy bỏ. Và báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phù Ninh. 


Đồng chí Hoàng Văn Luyện - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện thông qua Quyết định

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo thuyết minh tổng hợp, bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2002 và được đại diện đơn vị tư vấn giải đáp, hướng dẫn những vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phù Ninh.

Ngay sau hội nghị này, UBND huyện Phù Ninh sẽ công bố công khai toàn bộ tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại trụ sở UBND huyện và trên cổng thông tin điện tử của huyện. Phòng Tài nguyện và môi trường phối hợp, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm công bố công khai nội dung điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất kèm theo quyết định số 3496/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Phù Ninh, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

 

Quang Thái (TT VHTTDL & TT)