Phù Ninh: Triển khai thực hiện QĐ số 1155/QĐ-BHXH
  • Cập nhật: 22/06/2022
  • Lượt xem: 807 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 22/6/2022, UBND huyện Phù Ninh ban hành Văn bản: 795/UBND - BHXH về việc triển khai thực hiện QĐ số 1155/QĐ-BHXH.

Thực hiện Nghị Quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính Phú về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của BHXH Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); Công văn số 655/BHXH-TT&PTĐT ngày 6/6/2022 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022; Kế hoạch số 723/KH-BHXH ngày 17/6/2022 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/6/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

          1. Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện

          - Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo, các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; tổ chức các giải pháp để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch hàng năm của Ban Chỉ đạo.

          - Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH, BHYT hàng năm.

          - Tổ chức, chỉ đạo UBND các xã/thị trấn, các Hội triển khai thực hiện Quyết định 1155/QĐ-BHXH.

          2. Bảo hiểm Xã hội huyện Phù Ninh tổ chức thực hiện hướng dẫn

          2.1. Đối với các đại lý thu không đủ điều kiện tiếp tục ký Hợp đồng ủy quyền thu theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH (gồm đại lý thu UBND xã, phường, thị trấn; tổ chức chính trị - xã hội,…), thực hiện chấm dứt, thanh lý Hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT theo Quyết định số 1599/QĐ-BHXH  (hợp đồng đã ký có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2022), cụ thể:

          - Thanh, quyết toán biên lai thu tiền và số tiền Đại lý thu đã thu, nộp; thu hồi biên lai thu tiền, biển hiệu, cùng các tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động thu BHXH, BHYT.

          - Kiểm tra, đối chiếu việc trả sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia.

          - Thanh, quyết toán thù lao và các chi phí khác (nếu có).

          - Thông báo việc chấm dứt Hợp đồng trên phương tiện thông tin đại chúng nơi Đại lý thu hoạt động và các đơn vị, tổ chức có liên quan để phối hợp giám sát, đồng thời tiếp nhận, xử lý những vướng mắc của người tham gia liên quan đến Đại lý thu.

          - Yêu cầu Đại lý thu chịu mọi trách nhiệm và khắc phục hậu quả cho cơ quan BHXH và người tham gia về những hành vi vi phạm mà Đại lý thu đã thực hiện trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng (nếu có).

          - Lập Biên bản thanh lý Hợp đồng theo Mẫu số 06-ĐLT (ban hành kèm theo Quyết định số 1599/QĐ-BHXH - gửi kèm) sau khi hai bên đã hoàn thành các trách nhiệm theo quy định.

          - Thông báo bằng văn bản cho UBND xã, thị trấn, các cơ quan liên quan, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện; thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh của huyện, hệ thống loa truyền thanh cơ sở về việc chấm dứt hoạt động của các Đại lý thu đối với các đại lý thu không tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền thu; đồng thời thông báo về Tổ chức dịch vụ hợp đồng ủy quyền thu, các điểm thu từ ngày 01/7/2022 trên địa bàn từng xã, thị trấn để người dân biết.

          - Phân công viên chức, HĐLĐ thực hiện quản lý và tổ chức thu BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ đối với những địa bàn chưa lựa chọn được tổ chức dịch vụ thu thực hiện.

          2.2. Đối với các đại lý thu trên địa bàn huyện đủ điều kiện theo quy định mới

          - Tổ chức ký Hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/05/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về ban hành Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.

          - Thông báo cho nhân dân trên địa bàn biết về việc thay đổi phương thức tổ chức tiếp nhận tư vấn, đăng ký, thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình mới của người tham gia từ ngày 01/7/2022.  

          - Thực hiện bàn giao Danh sách người tham gia tiếp nhận từ các Đại lý thu không tiếp tục ký Hợp đồng ủy quyền cho tổ chức dịch vụ ký hợp đồng ủy quyền với cơ quan BHXH để tiếp tục quản lý từ ngày 01/7/2022.

          2.3. Tham mưu UBND huyện (hoặc Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT) những quy định của pháp luật, sự cần thiết mục đích của việc ký quy chế phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và UBND cấp xã; trách nhiệm của UBND cấp xã, các Hội trong việc thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT hằng năm.

          3. Đại lý thu UBND các xã, thị trấn, Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân; Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh

          Phối hợp với BHXH huyện thực hiện chấm dứt, thanh lý Hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT theo Mẫu số 06-ĐLT ban hành kèm theo Quyết định số 1599/QĐ-BHXH - gửi kèm) sau khi hai bên đã hoàn thành các trách nhiệm theo quy định (hợp đồng đã ký có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2022).

          - Thanh, quyết toán biên lai thu tiền và số tiền Đại lý thu đã thu, nộp; thu hồi biên lai thu tiền, biển hiệu, thẻ Đại lý thu cùng các tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động thu BHXH, BHYT chuyển cho cơ quan BHXH huyện Phù Ninh

          - Rà soát, đối chiếu chuyển đầy đủ sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia.

          - Chịu mọi trách nhiệm và khắc phục hậu quả cho cơ quan BHXH và người tham gia về những hành vi vi phạm mà Đại lý thu đã thực hiện trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng (nếu có).

          - Bàn giao Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đang quản lý cho cơ quan BHXH để chuyển giao cho các tổ chức dịch vụ được ký hợp đồng ủy quyền từ ngày 01/7/2022. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 07/2022.

          - Thông báo cho Nhân dân trên địa bàn biết về việc thay đổi phương thức tổ chức tiếp nhận tư vấn, đăng ký, thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình mới của người tham gia từ ngày 01/7/2022.

          Hằng năm căn cứ chỉ tiêu số người tham gia BHXH, BHYT do UBND huyện giao, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đến từng khu dân cư, tổ dân phố; phối hợp với BHXH huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn xã. Chỉ đạo, phân công công chức, trưởng khu dân cư phối hợp với BHXH huyện thực hiện các kế hoạch tuyên truyền trực tiếp tại các hộ gia đình để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; Giới thiệu người ở khu dân cư, tổ dân phố có uy tín, đáp ứng điều kiện tham gia làm nhân viên làm việc cho Tổ chức dịch vụ nhận ủy quyền thu BHXH, BHYT đang hoạt động trên địa bàn (các xã chủ động cân đối số người đảm bảo số lượng nhân lực để tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu được giao).

           4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và dành thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT; kịp thời phản ánh, biểu dương các xã, thị trấn, đơn vị thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

          - Thông báo cho Nhân dân trên địa bàn biết về việc thay đổi phương thức tổ chức tiếp nhận tư vấn, đăng ký, thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình mới của người tham gia từ ngày 01/7/2022 theo Quyết định 1155/QĐ-BHXH.

Chi tiết Văn bản đính kèm: 21.6 cong van ubnd huyen thuc hien qd 1155 s.pdf

Ban biên tập