Thông báo chương trình làm việc tháng 5 năm 2019
Từ ngày 02/05/2019 đến ngày 31/05/2019

I. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

          1. Ngày 02/5/2019

- Phòng Nội vụ báo cáo các nội dung sau:

+ Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư, xã trên địa bàn huyện.

+ Báo cáo công tác tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2019.

+ Báo cáo công tác cán bộ

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo:

+ Tiến độ thực hiện Kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất 4 tháng đầu năm 2019; kế hoạch những tháng tiếp theo năm 2019

+ Báo cáo các trường hợp xây dựng công trình trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép trên địa bàn huyện.

          2. Ngày 09/5/2019 (dự phòng)

          3. Ngày 21/5/2019

          - Thanh tra huyện báo cáo:

          + Công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

          + Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm

+ Thanh tra huyện báo cáo chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo kết quả giải quyết các tồn tại về đất đai, các đơn thư tồn đọng, kéo dài.

          4. Ngày 28/5/2019 (dự phòng)

II. Chương trình làm việc của UBND huyện ngày 15/5/2019

- Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo quyết toán ngân sách huyện 2018.

- Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2019.

- Phòng Giáo dục&Đào tạo báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia 2019.

III. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 5)

(1) Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn huyện.

(2) Báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019.

(3) Báo cáo quyết toán ngân sách huyện 2018.

Căn cứ vào các chương trình trên, các cơ quan được phân công báo cáo chuẩn bị các nội dung, soạn thảo văn bản, trình các hội nghị đúng thời gian quy định. Hàng tuần, UBND  huyện sẽ có văn bản mời họp cụ thể./.

Lịch làm việc tuần