THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 9 năm 2022
Từ ngày 05/09/2022 đến ngày 30/09/2022

I. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện

1.1. Ngày 06/9/2022

Thanh tra huyện báo cáo:

+ Kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo  tồn đọng kéo dài.

+ Kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Vương Xuân Lập, khu 6 phường Vân Phú, thành phố Việt Trì: Đại diện cho 07 hộ dân xã Bình Phú

1.2. Ngày 09/9/2022

- Các Phòng: Tài nguyên&Môi trường, Kinh tế&Hạ tầng, Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo tình trạng quản lý sử dụng: quỹ đất công ích, đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, nghĩa trang,  các công trình thuỷ lợi...báo cáo hiện trạng sử dụng, đề xuất phương án xử lý.

1.3. Ngày 19/9/2022

- Phòng Kinh tế&Hạ tầng báo cáo công tác quy hoạch theo văn bản số 1280/SXD-QHKT ngày 18/7/2022 của Sở Xây dựng.

- Tổ công tác báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận số 151-KL/HU ngày 26/11/2019 của BTV HU " về việc xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các gia đình, cá nhân sử dụng đất", nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.

1.4. Ngày 27/9/2022

- Phòng Kinh tế&Hạ tầng báo cáo:

+ Tiến độ thực hiện các chương trình, dự án theo các Kết luận của BTV HU đã cho chủ trương (từ tháng 1/2022 đến nay).

+ Báo cáo sơ kết Quý III tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo công tác quản lý tài sản công trên địa bàn huyện.

2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh tế

2.1. Ngày 8/9/2022

- Phòng Kinh tế&Hạ tầng báo cáo công tác quy hoạch theo văn bản số 1280/SXD-QHKT ngày 18/7/2022 của Sở Xây dựng.

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo tiến độ giải quyết nội dung kiến nghị của TAND huyện Phù Ninh tại bản án số 56/2019/HSST ngày 11/11/2019 (xã Liên Hoa).

2.2. Ngày 14/9/2022

- Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ: sản xuất vụ mùa năm 2022, tình hình cao điểm sâu bệnh vụ mùa, công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh.

- Tổ công tác báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận số 151-KL/HU ngày 26/11/2019 của BTV HU " về việc xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các gia đình, cá nhân sử dụng đất", nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới .

2.3. Ngày 21/9/2022

- Phòng Kinh tế&Hạ tầng báo cáo:

+ Tiến độ thực hiện các chương trình, dự án theo các Kết luận của BTV HU đã cho chủ trương (từ tháng 1/2022 đến nay).

+ Báo cáo sơ kết Quý III tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

2.4. Căn cứ tình hình thực tế, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chủ trì phối hợp với Tổ công tác báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án.

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn hoá - Xã hội

3.1. Ngày 15/9/2022

Công an huyện báo cáo kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

3.2. Ngày 20/9/2022

- Nghe phòng VH&TT, TT VH-TT-DL&TT báo cáo công tác chuẩn bị tham gia Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ 9 – Năm 2022.

- Nghe phòng GD&ĐT báo cáo công tác triển khai kế hoạch thu – chi đầu năm học; tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022, 2023 và tình hình hoạt động của 02 trường mới sáp nhập ( Mầm non TTPC và THCS Bình Phú).

3.3. Ngày 27/9/2022

- Nghe các phòng, ban có liên quan báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 02 xã: Tiên Phú, Trung Giáp và huyện nông thôn mới.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện

1. Ngày 13/9/2022

- Phòng NN&PTNT báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới, công tác chuẩn bị hồ sơ hoàn thiện xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với 02 xã: Phù Ninh, Liên Hoa.

  - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Ngày 23/9/2022

Phòng Tài chính –Kế hoạch báo cáo:

- Báo cáo tóm tắt phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

- Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm, biện pháp thu, chi ngân sách  3 tháng cuối năm 2022.

III. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 9)

(1) Báo cáo  sơ kết quý III tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

(2) Báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận số 151-KL/HU ngày 26/11/2019 của BTV HU " về việc xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các gia đình, cá nhân sử dụng đất", nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới

 

Lịch làm việc tuần