THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 9/2021
Từ ngày 01/09/2021 đến ngày 30/09/2021

I. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện

1.1. Ngày 09/9/2021

- Phòng NN&PTNT báo cáo: tiến độ xây dựng nông thôn mới tại 02 xã: Bảo Thanh, Trạm Thản; việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Phòng TN&MT báo cáo:

 + Tiến độ giải quyết các tồn tại về đất đai theo thông báo số 83/TB-VP  ngày13/2/2020 của Văn phòng UBND tỉnh.

+ Tình hình thực hiện theo văn bản số 3739/UBND-KTN ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ liên quan đến đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường tại Khu xử lý chất thải rắn tập trung vùng tỉnh tại huyện Phù Ninh.

1.2. Ngày 15/9/2021

Phòng TN&MT báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm  trên địa bàn huyện: dự án đường Âu Cơ, các dự án điện, bến vượt Sông Lô.

2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh Tế.

2.1. Ngày 08/9/2021

- Phòng NN&PTNT báo cáo:

          + Báo cáo tiến độ thực hiện nghị quyết nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 08/1/2020 của Ban thường vụ Huyện uỷ về phát triển sản xuất  nông lâm nghiệp thuỷ sản giai đoạn 2021-2025 nhất là sau khi  ban hành hướng dẫn Trình tự, thủ tục thực hiện một số nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 08/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản huyện Phù Ninh giai đoạn 2020-2025.

+ Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 đợt 1.          

2.2. Ngày 16/9/2021

- Thanh tra huyện báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài.

- Phòng KT&HT báo cáo tiến độ công tác quản lý chợ trên địa bàn huyện.

 

2.3. Ngày 23/9/2021

- Phòng TN&MT báo cáo các nội dung sau:

+ Báo cáo kết quả rà soát theo kiến nghị của TAND huyện Phù Ninh tại bản án số 56/2019/HSST ngày 11/11/2019 về việc xem xét thu hồi các quyết định giao đất cho 25 hộ dân không đúng quy định” tại xã Liên Hoa.

+ Báo cáo đề xuất giải quyết đơn ông Khuất Văn Hường, Trần Văn Hướng về giao đất, cấp giấy CNQSDĐ khu tái định cư Vặng Vầu, xã Phù Ninh (sau khi có văn bản trả lời của UBND tỉnh).

+ Báo cáo tình trạng quản lý sử dụng quỹ đất công ích (quỹ đất 2), đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, nghĩa trang, các công trình thuỷ lợi...(trong đó báo cáo nêu rõ hiện trạng sử dụng, đề xuất phương án xử lý).

- Tổ công tác theo Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện theo kết luận số 139-KL/HU ngày 16/6/2021 của BTV HU.

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn hoá – Xã hội

3.1. Ngày 17/9/2021

- Ban chỉ đạo xoá nhà tạm cho hộ nghèo huyện Phù Ninh báo cáo tình hình thực hiện công tác xoá nhà tạm năm 2021.

3.2. Ngày 24/9/2021

- Phòng Văn hoá&Thông tin báo cáo 02 nội dung:

+ Dự thảo Đề án cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện thiết chế nhà văn hoá các khu dân cư  trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2024.

+ Báo cáo kết quả kiểm tra xây dựng chính quyền điện tử và tình hình thực hiện hiện đại hoá hành chính công trong cải cách hành chính.

- Đài Truyền thanh báo cáo  dự thảo đề án nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh huyện và cơ sở giai đoạn 2022-2023.

3.3. Ngày 29/9/2021

Các đơn vị khối Văn hoá - Xã hội báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

3.4. Căn cứ vào tình hình thực tế,  Các đơn vị (phòng y tế, trung tâm y tế, ban chỉ huy quân sự huyện,công an huyện) báo cáo tiến độ thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện (Dự kiến ngày 20/8/2021)

1. Ngày 14/9/2021

          - Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo dự thảo quyết định v việc ban hành Quy chế làm vic ca UBND huyện Phù Ninh nhim k 2021 2026.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo:

+ Khung định hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2022.

+ Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024.

2. Ngày 21/9/2021

- Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo 02 nội dung:

+ Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế  xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

+ Báo cáo tình hình thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương huyện 9 tháng đầu năm, biện pháp thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương 3 tháng cuối năm 2021

IV. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 9)

Báo cáo tình hình thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương huyện 9 tháng đầu năm, biện pháp thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương 3 tháng cuối năm 2021

văn bản đính kèm signed-signed-tb_chuong_trinh_cong_tac_thang_9 2021.pdf

Lịch làm việc tuần