THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 8 năm 2022
Từ ngày 01/08/2022 đến ngày 31/08/2022

I. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện

1.1. Dự kiến ngày 03/8/2022

- Phòng Giáo dục&Đào tạo chủ trì phòng Nội vụ báo cáo công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo quản lý các trường học trong huyện năm 2022-2023.

- Công an huyện báo cáo Kế hoạch tổ chức “ Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022”

          - Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới huyện Phù Ninh đến năm 2025.

1.2. Dự kiến ngày 15/8/2022

- Phòng Nội vụ báo cáo công tác rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ;

- Các Phòng: Tài nguyên&Môi trường, Kinh tế&Hạ tầng, Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo tình trạng quản lý sử dụng: quỹ đất công ích, đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, nghĩa trang,  các công trình thuỷ lợi...báo cáo hiện trạng sử dụng, đề xuất phương án xử lý.

1.3. Dự kiến ngày 23/8/2022

- Phòng Kinh tế&Hạ tầng báo cáo công tác quy hoạch theo văn bản số 1280/SXD-QHKT ngày 18/7/2022 của Sở Xây dựng.

- Thanh tra huyện báo cáo kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo  tồn đọng kéo dài.

- Tổ công tác báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận số 151-KL/HU ngày 26/11/2019 của BTV HU " về việc xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các gia đình, cá nhân sử dụng đất", nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.

2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh tế

2.1. Dự kiến ngày 11/8/2022

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo tình hình quản lý sử dụng quỹ đất công ích, các cơ sở tôn giáo, báo cáo hiện trạng sử dụng, đề xuất phương án xử lý.

- Tổ công tác báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận số 151-KL/HU ngày 26/11/2019 của BTV HU " về việc xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các gia đình, cá nhân sử dụng đất", nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới

2.2. Dự kiến ngày 16/8/2022

- Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch chuyển đổi diện tích rừng trồng bạch đàn chồi trên địa bàn huyện đến hết năm 2023.

- Phòng TN&MT báo cáo đề xuất việc thực hiện một số kết luận thanh tra tại An Đạo, Tiên Phú.

- Thanh tra huyện báo cáo kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo  tồn đọng kéo dài.

2.3. Dự kiến ngày 24/8/2022

- Phòng Kinh tế&Hạ tầng báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình, dự án theo các Kết luận của BTV HU đã cho chủ trương (từ tháng 1/2022 đến nay).

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn hoá – Xã hội

3.1. Dự kiến ngày 01/8/2022

Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục&Đào tạo báo cáo công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo quản lý các trường học trong huyện năm 2022-2023.

3.2. Dự kiến ngày 11/8/2022

- Phòng Giáo dục&Đào tạo, Hội khuyến học báo cáo: Hội nghị tuyên dương khen thưởng năm học 2021-2022; Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022; chương trình tiếp sức cho em đến trường.

3.3. Dự kiến ngày 18/8/2022

- Các phòng, ban chuyên môn khối Văn hóa – Xã hội báo cáo Kế hoạch chi tiết hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới theo kết luận của Thường trực Huyện ủy.

- Phòng Y tế, TTYT báo cáo nội dung tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa của người dân.

- Bảo hiểm xã hội báo cáo đề xuất giải pháp nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT đảm bảo tiêu chí Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện (Dự kiến ngày 25/8/2022)

Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo Khung định hướng phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

III. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 8)

(1) Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo  tồn đọng kéo dài.

(2) Báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình, dự án theo các Kết luận của BTV HU đã cho chủ trương (từ tháng 1/2022 đến nay).

(3) Tình trạng quản lý sử dụng: quỹ đất công ích, đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, nghĩa trang,  các công trình thuỷ lợi...báo cáo hiện trạng sử dụng, đề xuất phương án xử lý.

(4) Công tác rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ. Công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý trường học năm học 2022-2023.

Lịch làm việc tuần