THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 8/2021
Từ ngày 02/08/2021 đến ngày 31/08/2021

I. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện

1.1. Dự kiến ngày 16/8/2021

- Phòng Tài nguyên&Môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn báo cáo tình trạng quản lý sử dụng quỹ đất công ích (quỹ đất 2), đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, nghĩa trang, các công trình thuỷ lợi...(trong đó báo cáo nêu rõ hiện trạng sử dụng, đề xuất phương án xử lý).

- Phòng Kinh tế& Hạ tầng chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư của các doanh nghiệp vào huyện theo các kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ đã cho chủ trương (từ tháng 8 năm 2020 đến nay).

1.2. Dự kiến ngày 18/8/2021

- Thanh tra huyện báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài.

- Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ xây dựng Nông thôn mới năm 2021.

2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh Tế.

2.1. Dự kiến ngày 11/8/2021

- Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thực hiện Luật HTX năm 2012.

- Phòng Kinh tế& Hạ tầng chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư của các doanh nghiệp vào huyện theo các kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ đã cho chủ trương (từ tháng 8 năm 2020 đến nay).

- Thanh tra huyện báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài.

- Phòng Tài nguyên&Môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn báo cáo tình trạng quản lý sử dụng quỹ đất công ích (quỹ đất 2), đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, nghĩa trang, các công trình thuỷ lợi...(trong đó báo cáo nêu rõ hiện trạng sử dụng, đề xuất phương án xử lý).

2.2. Dự kiến ngày 12/8/2021

- Các phòng khối kinh tế báo cáo tiến độ xây dựng Nông thôn mới năm 2021.

- Phòng Kinh tế& Hạ tầng báo cáo công tác quản lý chợ trên địa bàn huyện.

2.3. Dự kiến ngày 20/8/2021

Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn.

2.4. Dự kiến ngày 24/8/2021

Phòng Tài nguyên báo cáo tiến độ giải quyết các tồn tại về đất đai theo thông báo số 83/TB-VP  ngày13/2/2020 của Văn phòng UBND tỉnh.

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn hoá – Xã hội

3. 1. Dự kiến ngày 12/8/2021

- Phòng Văn hoá&Thông tin báo cáo 02 nội dung:

+ Kế hoạch xây dựng Đề án cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện thiết chế nhà văn hoá các khu dân cư  trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2024.

+ Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, phòng Nội vụ báo cáo về việc xây dựng chính quyền điện tử và tình hình thực hiện hiện đại hoá hành chính công trong cải cách hành chính.

- Đài Truyền thanh báo cáo kế hoạch xây dựng đề án nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh huyện và cơ sở giai đoạn 2022-2023.

3.2. Dự kiến ngày 13/8/2021

- Phòng Giáo dục&Đào tạo báo cáo  03 nội dung:

+ Tiến độ thực hiện Kế hoạch duy trì trường chuẩn quốc gia năm 2021

+ Báo cáo thực trạng trường mầm non Liên Cơ.                                                                                                                                                                                                    

+ Báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới 2021-2022.

- Các phòng khối văn hoá - xã hội báo cáo tiến độ xây dựng Nông thôn mới năm 2021.

3.3. Căn cứ vào tình hình thực tế,  Các đơn vị (phòng y tế, trung tâm y tế, ban chỉ huy quân sự huyện,công an huyện) báo cáo tiến độ thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện (Dự kiến ngày 20/8/2021)

Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo khung định hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2022

IV. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 8)

(1) Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình dự án theo các kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ đã cho chủ trương (từ tháng 8 năm 2020 đến nay).

(2) Báo cáo tình trạng quản lý sử dụng quỹ đất công ích (quỹ đất 2), đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, nghĩa trang, các công trình thuỷ lợi...(trong đó báo cáo nêu rõ hiện trạng sử dụng, đề xuất phương án xử lý).

(3) Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022.

(4) Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài.


Lịch làm việc tuần