THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 7 năm 2022
Từ ngày 01/07/2022 đến ngày 31/07/2022

I. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện

1.1. Dự kiến ngày 07/7/2022

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trên địa bàn huyện.

- Phòng KT&HT báo cáo tiến độ các quy hoạch: Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phong Châu và các vùng phụ cận, huyện Phù Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

- Phòng NN&PTNT báo cáo Đề án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

1.2. Dự kiến ngày 20/7/2022

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo tình hình quản lý sử dụng quỹ đất công ích, các cơ sở tôn giáo, báo cáo hiện trạng sử dụng, đề xuất phương án xử lý.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo: công tác quyết toán các dự án, công trình hoàn thành; công tác chuyển xếp tài sản công trên địa bàn huyện.

- Tổ công tác báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận số 151-KL/HU ngày 26/11/2019 của BTV HU " về việc xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các gia đình, cá nhân sử dụng đất", nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.

2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh tế

2.1. Dự kiến ngày 08/7/2022

- Ban Quản lý dự án báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022; báo cáo thu hồi đất do Tổng công ty Giấy trả lại.

- Trạm Khuyến nông báo cáo kế hoạch xây dựng mô hình khuyến nông năm 2022.

- Phòng NN&PTNT báo cáo việc hỗ trợ các chủ thể triển khai thực hiện, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt I năm 2022 theo văn bản số 968/SNN-PTNT ngày 22/6/2022 của Sở NN&PTNT.

2.2. Dự kiến ngày 14/7/2022

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo tình hình quản lý sử dụng quỹ đất công ích, các cơ sở tôn giáo, báo cáo hiện trạng sử dụng, đề xuất phương án xử lý.

- Tổ công tác báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận số 151-KL/HU ngày 26/11/2019 của BTV HU " về việc xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các gia đình, cá nhân sử dụng đất", nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới

2.3. Dự kiến ngày 21/7/2022

- Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch chuyển đổi diện tích rừng trồng bạch đàn chồi trên địa bàn huyện đến hết năm 2023.

- Phòng TN&MT báo cáo đề xuất việc thực hiện một số kết luận thanh tra tại An Đạo, Tiên Phú.

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn hoá – Xã hội

3.1. Dự kiến ngày 11/7/2022

Phòng Văn hoá&Thông tin báo cáo dự thảo Quyết định thành lập BCĐ, BTC, phân công nhiệm vụ BCĐ, BTC kỷ niệm 70 năm chiến thắng Chân Mộng – Trạm Thản.

3.2. Dự kiến ngày 21/7/2022

UBND thị trấn Phong Châu báo cáo hoạt động giáo dục của các trường học trên địa bàn thị trấn.

3.3. Dự kiến ngày 26/7/2022

- Các phòng, ban chuyên môn khối Văn hóa – Xã hội báo cáo Kế hoạch chi tiết hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới theo kết luận của Thường trực Huyện ủy.

- Phòng Y tế, TTYT báo cáo nội dung tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa của người dân.

- Bảo hiểm xã hội báo cáo đề xuất giải pháp nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT đảm bảo tiêu chí Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện (Dự kiến ngày 25/7/2022)

Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo:

- Kế hoạch xây dựng huyện Phù Ninh đạt chuẩn nông thôn mới.

- Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

III. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 7)

(1) Tiến độ thực hiện kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022.

(2) Tiến độ thực hiện Kết luận số 151-KL/HU ngày 26/11/2019 của BTV HU " về việc xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các gia đình, cá nhân sử dụng đất", nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.

Lịch làm việc tuần