THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 7/2021
Từ ngày 01/07/2021 đến ngày 31/07/2021

I. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện

1.1. Dự kiến ngày 01/7/2021

- Thanh tra huyện báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị  của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tại Văn bản số 608/CV(PC01) ngày 01/4/2020 liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã An Đạo, Phù Ninh từ năm 2012-2014.

- Thanh tra huyện báo cáo kết quả cuộc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND 04 xã: Phú Mỹ, Trạm Thản, Liên Hoa, Bình Phú

1.2. Dự kiến ngày 13/7/2021

- Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, tình hình thanh quyết toán, nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

- Phòng Kinh tế&Hạ tầng  báo cáo về công tác quản lý chợ trên địa bàn huyện (về vị trí, địa điểm chợ, mô hình quản lý chợ, các khoản thu phí, hoạt động ban quản lý chợ…).

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn.

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo quyết toán xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ năm 2011 đến năm 2020.

1.3. Dự kiến ngày 28/7/2021

- Phòng Kinh tế&Hạ tầng báo cáo kết quả thực hiện các chương trình dự án theo các kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ đã cho chủ trương (từ tháng 8 năm 2020 đến nay).

- Phòng Giáo dục&Đào tạo chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ báo cáo công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý trường học, giáo  năm học 2021-2022.

- Phòng Tài nguyên&Môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn báo cáo tình trạng quản lý sử dụng quỹ đất công ích (quỹ đất 2), đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, nghĩa trang, các công trình thuỷ lợi...(trong đó báo cáo nêu rõ hiện trạng sử dụng, đề xuất phương án xử lý).

2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh Tế.

2.1. Dự kiến ngày 7/7/2021

- Phòng Kinh tế&Hạ tầng  báo cáo về công tác quản lý chợ trên địa bàn huyện (về vị trí, địa điểm chợ, mô hình quản lý chợ, các khoản thu phí, hoạt động ban quản lý chợ…).

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo quyết toán xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ năm 2011 đến năm 2020.

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn.

2.2. Dự kiến ngày 14/7/2021

- Phòng Kinh tế&Hạ tầng báo cáo kết quả thực hiện các chương trình dự án theo các kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ đã cho chủ trương (từ tháng 8 năm 2020 đến nay).

- Phòng Tài nguyên&Môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn báo cáo tình trạng quản lý sử dụng quỹ đất công ích (quỹ đất 2), đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, nghĩa trang, các công trình thuỷ lợi...(trong đó báo cáo nêu rõ hiện trạng sử dụng, đề xuất phương án xử lý).

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn hoá – Xã hội

3.1. Dự kiến ngày 05/7/2021

- Hội Nạn nhân chất độc màu da cam báo cáo kế hoạch tổ chức đại hội nạn nhân chất độc màu da cam.

- Phòng Giáo dục&Đào tạo báo cáo Kế hoạch duy trì trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022.

3.2. Dự kiến ngày 15/7/2021

- Phòng Giáo dục&Đào tạo chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ báo cáo công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý trường học, giáo viên nhân viên sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện

1. Dự kiến ngày 07/7/2021

- Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo:

+ Kế hoạch xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

+ Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

- Phòng Kinh tế&Hạ tầng báo cáo:

+  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Đề án "Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng huyện Phù Ninh giai đoạn 2021-2025"

- Phòng Tài chính –Kế hoạch báo cáo:

+ Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

+ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

 

2. Dự kiến ngày 19/7/2021

- Văn phòng HĐND&UBND  huyện báo cáo nội dung báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cư tri.

- Phòng Giáo dục&Đào tạo báo cáo:

+ Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch duy trì trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.

+ Kế hoạch duy trì trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.

III. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 7)

Báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án lớn trên địa bàn huyện.

Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021.

Báo cáo tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, tình hình thanh quyết toán, nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị  của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tại Văn bản số 608/CV(PC01) ngày 01/4/2020 liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã An Đạo, Phù Ninh từ năm 2012-2014.

Báo cáo về công tác quản lý chợ trên địa bàn huyện (về vị trí, địa điểm chợ, mô hình quản lý chợ, các khoản thu phí, hoạt động ban quản lý chợ…).

Báo cáo quyết toán xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ năm 2011 đến năm 2020.

Căn cứ vào các chương trình trên, các cơ quan được phân công báo cáo chuẩn bị các nội dung, soạn thảo văn bản gửi UBND huyện (qua Bộ phận Tổng hợp - Văn phòng HĐND&UBND huyện) theo đúng thời gian trên. Căn cứ vào tình hình thực tế, đối với các nội dung theo chương trình công tác và các nội dung phát sinh, UBND huyện sẽ có văn bản mời họp cụ thể./.

Chi tiết văn bản: signed-signed-tb_chuong_trinh_cong_tac_thang_7.2021.pdf

Lịch làm việc tuần