THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 6 năm 2022
Từ ngày 01/06/2022 đến ngày 30/06/2022

I. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện

1.1. Dự kiến ngày 13/6/2022

- Phòng Giáo dục&Đào tạo báo cáo: kết quả thực hiện Kế hoạch duy trì trường chuẩn quốc gia 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Công tác sáp nhập một số trường trên địa bàn huyện; chỉ tiêu phát triển giáo dục năm học 2022 - 2023.

- Phòng Văn hoá&Thông tin báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch thực hiện đề án: cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện thiết chế nhà văn hoá các khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2024.

- Phòng KT&HT báo cáo tiến độ các quy hoạch: Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phong Châu và các vùng phụ cận, huyện Phù Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

- Phòng NN&PTNT báo cáo Đề án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

1.2. Dự kiến ngày 21/6/2022

- Thanh tra huyện báo cáo kết quả việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra.

- Phòng Nội vụ báo cáo chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.

- Họp Hội đồng lương cấp huyện 6 tháng đầu năm 2022

1.3. Dự kiến ngày 28/6/2022

- Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo chuyển xếp tài sản công trên địa bàn huyện.

- Phòng KT&HT báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trên địa bàn huyện.

- Phòng Nội vụ phối hợp với phòng Giáo dục& đào tạo báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm học 2021-2022.

2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh tế

2.1. Dự kiến ngày 03/6/2022

Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo triển khai thực hiện Kế hoạch số 5246/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện Phù Ninh.

2.2. Dự kiến ngày 07/6/2022

Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo:

+ Tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trên địa bàn huyện.

+ Báo cáo phương án giải quyết theo kiến nghị của Công an huyện Phù Ninh tại văn bản số 271/KN-CQCSĐT ngày 10/6/2021 “ về việc vi phạm quy định về xây dựng quản lý, sử dụng đất tại xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ”.

2.2. Dự kiến ngày 17/6/2022

- Phòng NN&PTNT báo cáo:

+ Kết quả thực hiện Nghị quyết 13-NQ/HU ngày 08/1/2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản huyện Phù Ninh giai đoạn 2020-2025.

+ Tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

- Phòng KT&HT báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

- Phòng TN&MT báo cáo đề xuất việc thực hiện một số kết luận thanh tra tại An Đạo, Tiên Phú.

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn hoá – Xã hội

3.1. Dự kiến chiều ngày 02/6/2022

Phòng GD&ĐT, Hội Khuyến học báo cáo kế hoạch, công tác chuẩn bị HN tập huấn về công tác KHKT, xây dựng XHHT giai đoạn 2020 - 2025

3.2. Dự kiến ngày 08/6/2022

UBND thị trấn Phong Châu báo cáo hoạt động giáo dục của các trường học trên địa bàn thị trấn.

3.3. Dự kiến ngày 14/6/2022

- Họp Hội đồng lương khối cơ quan huyện 6 tháng đầu năm 2022.

- Phòng Nội vụ phối hợp với phòng Giáo dục& đào tạo báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm học 2021-2022.

3.4. Dự kiến ngày 16/6/2022

- Phòng GD&ĐT báo cáo đề án sáp nhập trường THCS Bình Bộ, THCS Tử Đà thành trường THCS Bình Phú; sáp nhập trường Mầm non Liên cơ vào trường Mầm non TTPC.

- Phòng VH&TT báo cáo kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Chân Mộng – Trạm Thản (17/11/1952 – 17/11/2022).

II. Chương trình làm việc của UBND huyện

1. Dự kiến ngày 06/6/2022

- Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo:

+ Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

+ Báo cáo quyết toán ngân sách huyện 2021.

- Phòng Lao động – Thương binh&Xã hội báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ.

- Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo Kế hoạch sản xuất vụ mùa - vụ Đông năm 2022.

- Trạm Khuyến nông báo cáo kế hoạch xây dựng mô hình khuyến nông năm 2022.

2. Dự kiến ngày 24/6/2022

- Phòng Tài chính –Kế hoạch báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022.

- Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2022

- Thanh tra huyện báo cáo:

+ Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022.

+ Công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

III. Các nội dung trình HĐND huyện

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;

- Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

- Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cư tri sau kỳ họp thứ Ba HĐND huyện khoá XXIII  và kết quả thực hiện  kết luận sau phiên giải trình, chất vấn của Chủ toạ kỳ họp tại kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khoá XXIII.

- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2022.

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022.

- Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

- Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

IV. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 6)

(1) Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

(2) Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 13-NQ/HU ngày 08/1/2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản huyện Phù Ninh giai đoạn 2020-2025.

(3) Tiến độ triển khai thực hiện vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

(4) Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phong Châu và các vùng phụ cận huyện Phù Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

(5) Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

(6) Tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Lịch làm việc tuần