THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 6/2021
Từ ngày 01/06/2021 đến ngày 30/06/2021

THÔNG BÁO

Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 6/2021

 

I. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện   

1.1. Dự kiến ngày 01/6/2021

- Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo thực hiện kiến nghị số 608/CV(PC01) ngày 01/4/2020 của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo chuyển xếp tài sản công trên địa bàn huyện theo nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/20217 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

1.2. Dự kiến ngày 17/6/2021

Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn.

1.3. Dự kiến ngày 25/6/2021

Chi cục thi hành án dân sự báo cáo tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh Tế

2.1. Dự kiến ngày 02/6/2021

Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo Quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021 – 2030

2.2. Dự kiến ngày 08/6/2021

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn.

- Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện uỷ tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

2.3. Dự kiến ngày 14/6/2021

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo quyết toán xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

2.4. Dự kiến ngày 24/6/2021

Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo Kế hoạch xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn hoá – Xã hội

3.1. Dự kiến ngày 04/6/2021

- Phòng Giáo dục&Đào tạo báo cáo các nội dung:

+ Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh năm học 2021-2022.

+ Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo.

+ Kế hoạch thực hiện phát triển mầm non giai đoạn 2021-2025.

3.2. Dự kiến ngày 21/6/2021

Phòng Giáo dục&Đào tạo báo cáo 02 nội dung:

+ Tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia và duy trì trường chuẩn quốc gia; phương án sáp nhập trường mầm non Liên cơ Phong Châu.

+ Báo cáo kết quả năm học 2020-2021 (kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên tất cả các mặt; kết quả công tác giáo dục đào tạo); đề xuất, kiến nghị; các nhiệm vụ, giải pháp năm học 2021-2022.

- Phòng Văn hoá&Thông tin báo cáo công tác chuẩn bị đại hội thể dục thể thao lần thứ IX, công tác chuẩn bị đại hội thể dục thể thao điểm tại xã Bình Phú.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện

1. Dự kiến ngày 04/6/2021

Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo Quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021 – 2030

2. Dự kiến ngày 15/6/2021

- Phòng Tài chính –Kế hoạch báo cáo các nội dung sau:

+ Báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2020.

+ Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

+ Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng  cơ bản 6 tháng đầu năm 2021, tình hình thanh quyết toán, nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công.

- Thanh tra huyện báo cáo 02 nội dung: công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2021; công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

2. Dự kiến ngày 28/6/2021

- Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo kế hoạch xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

- Văn phòng HĐND&UBND  huyện báo cáo các nội dung:

+ Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2021.

+ Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cư tri.

III. Các nội dung trình HĐND huyện

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo quyết toán ngân sách huyện 2020.

- Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cư tri.

- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2021.

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng  cơ bản 6 tháng đầu năm 2021, tình hình thanh quyết toán, nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công.

- Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2021.

- Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch " về đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Phù Ninh, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở, giai đoạn 2021-2025".

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch duy trì trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực huyện Phù Ninh giai đoạn 2021-2025.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Đề án "Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng huyện Phù Ninh giai đoạn 2021-2025"

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

IV. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 6)

Báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án lớn trên địa bàn huyện.

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện uỷ tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Kết quả rà soát việc sắp xếp tài sản công thuộc huyện quản lý.

Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng  cơ bản 6 tháng đầu năm 2021, tình hình thanh quyết toán, nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Chi tiết văn bản đính kèm signed-signed-tb_chuong_trinh_cong_tac_thang_6 moi. 2021.pdf

Lịch làm việc tuần