THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 5/2023
Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 31/05/2023

 

I. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch:

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện

1.1. Dự kiến ngày 17/5/2023

- Phòng Văn hoá và Thông tin báo cáo kết quả rà soát các di sản văn hoá trên địa bàn huyện.

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo việc Điều chỉnh Kế hoạch giai đoạn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện Phù Ninh giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ cụ thể năm 2023.

1.2. Dự kiến ngày 24/5/2023

- Phòng Văn hoá&Thông tin báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch thực hiện đề án: cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện thiết chế nhà văn hoá các khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2024.

- Phòng Giáo dục&Đào tạo báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch duy trì trường chuẩn quốc gia 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023,

2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn xã.

2.1. Dự kiến ngày 05/5/2023

- Phòng Văn hoá và Thông tin báo cáo kết quả rà soát các di sản văn hoá trên địa bàn huyện.

2.2. Dự kiến ngày 09/5/2023

- Phòng Y tế báo cáo việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, giai đoạn đến 2030.

          - Trung tâm Y tế báo cáo tổng kết kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 16/5/2019 Triển khai thí điểm Quản lý chăm sóc toàn diện sức khỏe người dântại các khu hành chính trọng điểm trên địa bàn huyện Phù Ninh.

- Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông báo cáo công tác tuyên truyền và chỉnh trang đô thị chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ huyện và các sự kiện chính trị khác.

2.3. Dự kiến ngày 12/5/2023

- Phòng Lao động – Thương binh&Xã hội báo cáo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7.

- Phòng Văn hoá&Thông tin báo cáo tiến độ thực hiện đề án: cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện thiết chế nhà văn hoá các khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2024.

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chủ trì phối hợp với phòng Văn hoá và Thông tin, UBND xã Gia Thanh báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch cải tạo nhà văn hoá khu 4 xã Gia Thanh.

2.4. Dự kiến ngày 16/5/2023

- Phòng Giáo dục&Đào tạo báo cáo:

+ Báo cáo dự kiến giao chỉ tiêu phát triển giáo dục năm học 2023-2024.

+ Báo cáo Kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024; Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022-2023.

+ Báo cáo công tác tổ chức Hội nghị Tuyên dương, khen thưởng giáo viên tiêu biểu và học sinh đạt danh hiệu Học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia.

2.5. Dự kiến ngày 27/5/2023

- Trung tâm Văn hoá -  Thể thao – Du lịch &Truyền thông báo cáo đề án nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh huyện và cơ sở giai đoạn 2023-2023.

- Phòng Giáo dục&Đào tạo báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch duy trì trường chuẩn quốc gia  6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

2.6. Dự kiến từ ngày 15/5/2023 đến ngày 31/5/2023.

Các cơ quan, đơn vị khối Văn hoá xã hội báo cáo:

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

-  Tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh và các nội dung liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới

(lịch cụ thể sẽ thông báo sau)

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh tế

3.1. Dự kiến ngày 08/5/2023

- Phòng NN&PTNT báo cáo:

+ Kế hoạch sản xuất vụ mùa – vụ Đông năm 2023.

+ Kết quả rà soát hoạt động của các làng nghề và phát triển sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn huyện, kiến nghị đề xuất  và những giải pháp  cụ thể  thực hiện trong thời gian tới.

- Trạm Khuyến nông báo cáo xây dựng mô hình khuyến nông năm 2023.

3.2. Dự kiến ngày 15/5/2023

- Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án lớn trên địa bàn huyện.

- Phòng KT&HT chủ trì phối hợp với Ban QLDAĐTXD huyện báo cáo tiến độ thực hiện các  dự án TT HU, BTV HU đã cho chủ trương thực hiện.

- Phòng Tài Chính – Kế hoạch báo cáo quyết toán ngân sách huyện 2022.

- Phòng NN&PTNT báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh và huyện nông thôn mới.

3.3. Căn cứ tình hình thực tế, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

3.4. Căn cứ tình hình thực tế, Văn phòng ĐKĐĐ&PTQĐ báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn thuộc lĩnh vực Kinh tế.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện

1. Dự kiến ngày 17/5/2023

- Phòng NN&PTNT báo cáo:

+ Sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện"Về xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025"

+ Tiến độ thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh và huyện nông thôn mới.

2. Dự kiến ngày 25/5/2023

- Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện"Về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 huyện Phù Ninh"

- Phòng KT&HT báo cáo sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện"Về xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng huyện giai đoạn 2021-2025".

- Phòng Nội vụ báo cáo sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện"Về đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Phù Ninh, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2021 - 2025".

III. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 5)

(1) Báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2022.

(2) Kế hoạch sản xuất vụ mùa- vụ Đông năm 2023.

(3) Xây dựng mô hình khuyến nông năm 2023.

(4) Kết quả rà soát hoạt động của các làng nghề và phát triển sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn huyện, kiến nghị đề xuất và những giải pháp cụ thể thực hiện trong thời gian tới.

(5) Báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án lớn trên địa bàn huyện.

(6) Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã cho chủ trương thực hiện.

(7) Tiến độ thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh và huyện nông thôn mới.

 (8) Báo cáo Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7.

Lịch làm việc tuần