THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 5/2022
Từ ngày 01/05/2022 đến ngày 31/05/2022

 

I. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch:

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện

1.1. Dự kiến ngày 04/5/2022

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất các dự án, triển khai nhiệm vụ thực hiện Quý II năm 2022.

- Phòng Tài nguyên&Môi trường chủ trì phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án Đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

1.2. Dự kiến ngày 06/5/2022

Ban quản lý dự án báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

1.3. Dự kiến ngày 13/5/2022

- Phòng Kinh tế&Hạ tầng báo cáo:

+ Tiến độ thực hiện các  dự án TT HU, BTV HU đã cho chủ trương thực hiện.

+ Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

- Thanh tra huyện báo cáo kết quả việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra.

1.4. Dự kiến ngày 19/5/2022

- Phòng Giáo dục&Đào tạo báo cáo:

+ Kết quả thực hiện Kế hoạch duy trì trường chuẩn quốc gia 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

+ Công tác sáp nhập một số trường trên địa bàn huyện.

- Phòng Văn hoá&Thông tin báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch thực hiện đề án: cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện thiết chế nhà văn hoá các khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2024.

1.5. Dự kiến ngày 27/5/2022

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án lớn trên địa bàn huyện.

2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn xã

2.1. Dự kiến ngày 06/5/2022

UBND thị trấn Phong Châu báo cáo công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

2.2. Dự kiến ngày 15/5/2022

- Phòng Giáo dục&Đào tạo báo cáo:

+ Kết quả thực hiện Kế hoạch duy trì trường chuẩn quốc gia  6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

+ Công tác sáp nhập một số trường trên địa bàn huyện.

- Phòng Lao động – Thương binh&Xã hội báo cáo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7.

- Phòng Văn hoá&Thông tin báo cáo tiến độ thực hiện đề án: cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện thiết chế nhà văn hoá các khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2024.

2.3. Dự kiến ngày 27/5/2022

- Trung tâm Văn hoá -  Thể thao – Du lịch &Truyền thông báo cáo đề án nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh huyện và cơ sở giai đoạn 2022-2023.

- Phòng Giáo dục&Đào tạo báo cáo Đề án phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh tế

3.1. Dự kiến ngày 11/5/2022

- Phòng Kinh tế&Hạ tầng báo cáo:

+ Tiến độ thực hiện các  dự án TT HU, BTV HU đã cho chủ trương thực hiện.

+ Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

+ Kế hoạch phân bổ xi măng làm đường giao thông nông thôn đợt 1 năm 2021.

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án lớn trên địa bàn huyện.

3.2. Dự kiến ngày 20/5/2022

- Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo:

+ Đề án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

+ Kết quả rà soát hoạt động các làng nghề và phát triển sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn huyện, kiến nghị đề xuất và những giải pháp cụ thể thực hiện trong thời gian tới.

+ Kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 08/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, giai đoạn 2020-2025.

+ Kế hoạch sản xuất vụ mùa - vụ Đông năm 2022.

- Trạm khuyến nông báo cáo xây dựng mô hình khuyến nông.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện (dự kiến ngày 25/5/2022)

- Thanh tra huyện báo cáo:

+ Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022.

+ Công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

- Phòng Lao động – Thương binh&Xã hội Báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ.

- Phòng Tài Chính – Kế hoạch báo cáo:

+ Quyết toán ngân sách huyện 2021.

+ Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

III. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 5)

(1) Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

(2) Kế hoạch sản xuất vụ mùa- vụ Đông năm 2022.

(3) Xây dựng mô hình khuyến nông năm 2022.

(4) Kết quả rà soát hoạt động của các làng nghề và phát triển sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn huyện, kiến nghị đề xuất và những giải pháp cụ thể thực hiện trong thời gian tới.

(5) Báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án lớn trên địa bàn huyện.

(6) Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã cho chủ trương thực hiện.

(7) Báo cáo kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, duy trì trường chuẩn quốc gia 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

(8) Báo cáo Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7.

Lịch làm việc tuần