THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 4/2022
Từ ngày 01/04/2022 đến ngày 30/04/2022

I. Chương trình làm việc của UBND huyện (dự kiến ngày 19/4/2022)

- Phòng Tài nguyên&Môi trường chủ trì phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo việc thực hiện Kế hoạch  thực hiện Đề án Đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

- Phòng Tài chính –Kế hoạch báo cáo công tác quản lý tài sản công trên địa bàn huyện

- Phòng NN&PTNT báo cáo kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiến cứu hộ, cứu nạn năm 2022.

II. Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND huyện

1. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch phụ trách khối Kinh tế

1.1. Dự kiến ngày 05/4/2022

- Phòng Kinh tế&Hạ tầng báo cáo:

+ Công tác quản lý chợ trên địa bàn huyện.

+ Báo cáo quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất các dự án  triển khai thực hiện Quý II năm 2022.

1.2. Dự kiến ngày 13/4/2022

- Phòng NN&PTNT báo cáo kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiến cứu hộ, cứu nạn năm 2022.

- Trạm Khuyến nông báo cáo kết quả triển khai thực hiện các mô hình Nông nghiệp năm 2021, kế hoạch xây dựng mô hình khuyến nông năm 2022.

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo phương án giải quyết theo kiến nghị của Công an huyện Phù Ninh tại văn bản số 271/KN-CQCSĐT ngày 10/6/2021 “ về việc vi phạm quy định về xây dựng quản lý, sử dụng đất tại xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ”.

1.3. Dự kiến ngày 28/4/2022

- Tổ rà soát theo kết luận 139-KL/HU ngày 16/6/2021 báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát theo kết luận 151-KL/HU ngày 26/11/2019 về việc xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.

2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch phụ trách Khối Văn hoá –Xã hội

2.1. Dự kiến ngày 08/4/2022

Các phòng khối văn hoá xã hội báo cáo công tác triển khai xây dựng Nông thôn mới tại 02 xã Phù Ninh và Liên Hoa.

2.2. Dự kiến ngày 13/4/2022

Các trường trên địa bàn thị trấn Phong Châu báo cáo các hoạt động giáo dục.

2.3. Dự kiến ngày 15/4/2022

Các phòng: Văn hoá&Thông tin, Lao động –Thương binh&Xã hội, Y tế, Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Du lịch&Truyền thông báo cáo công tác chuẩn bị kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện.

III. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 4)

Báo cáo kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2022

Lịch làm việc tuần