THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 4/2021
Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 30/04/2021

THÔNG BÁO

Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 4/2021

                                

I. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện

1.1. Dự kiến ngày 09/4/2021

Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện (các dự án: dự án Cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai; dự án sửa chữa hư hỏng nền đường mặt đường và các công trình trên ĐT323D, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Phú Gia, Dự án bến vượt Sông Lô, các dự án điện)

1.2. Dự kiến ngày 19/4/2021

- Đoàn thanh tra báo cáo kết quả cuộc thanh tra các cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn 6 xã, thị trấn theo Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 01/03/2021 của Chủ tịch UBND huyện.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo chuyển xếp tài sản công theo nghị định 167/CP-NĐ trên địa bàn huyện.

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh Tế.

2.1. Dự kiến ngày 08/4/2021

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất báo cáo kết quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất năm 2020, quý I/2021; Phương hướng nhiệm vụ 9 tháng năm 2021.

- Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo kế hoạch xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

2.2. Dự kiến ngày 26/4/2021

Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021 – 2030.

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn hoá – Xã hội.

3.1. Dự kiến ngày 15/4/2021

          - Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm y tế báo cáo công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

          - Trung tâm Y tế báo cáo Kế hoạch quản lý, chăm sóc toàn diện sức khỏe người dân tại các khu hành chính trọng điểm trên địa bàn huyện Phù Ninh.

3.2. Dự kiến ngày 27/4/2021

Các phòng: Giáo dục&Đào tạo, Văn hoá&Thông tin, Tư Pháp, Lao động –Thương Binh&Xã hội báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới trên các lĩnh vực phụ trách.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện

1. Dự kiến ngày 07/4/2021

- Phòng Kinh tế&Hạ tầng báo cáo đề án "Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng huyện Phù Ninh giai đoạn 2021-2025".

- Phòng Nội vụ báo cáo kế hoạch " về đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Phù Ninh, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở, giai đoạn 2021-2025".

          - Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Dự kiến ngày 28/4/2021

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021 – 2030

- Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo kế hoạch xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

III. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 4)

(1) Kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2021.

(2) Kế hoạch sản xuất vụ mùa – vụ đông năm 2021

(3) Báo cáo kết quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất năm 2020, quý I/2021; Phương hướng nhiệm vụ 9 tháng năm 2021.

Chi tiết tài liệu đính kèm signed-signed-tb_chuong_trinh_cong_tac_thang_4. 2021.pdf

Lịch làm việc tuần