THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 3/2023
Từ ngày 01/03/2023 đến ngày 31/03/2023

I. Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND huyện

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện

1.1. Dự kiến ngày 09/3/2023

- Văn phòng ĐKĐĐ&PTQĐ báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án trên địa bàn.

- Chi cục Thuế khu vực Lâm Thao –Phù Ninh báo cáo kế hoạch chống thất thu ngân sách năm 2023.

1.2. Dự kiến ngày 15/3/2023

-  Phòng TN&MT báo cáo:

+ Công tác quản lý đất công ích trên địa bàn.

+ Kết quả rà soát nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rà soát trên địa bàn huyện những diện tích còn dôi dư, có thể phù hợp với quy hoạch sử dụng đất…nghiên cứu để công nhận, hợp thức và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân…(trước mắt là ở thị trấn Phong Châu và trung tâm các xã).

- Phòng Lao động – Thương binhXã hội báo cáo kết quả xoá nhà tạm cho các đối tượng: hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người có công, các đối tượng khác trên địa bàn.

- Phòng NN&PTNT báo cáo kết quả rà soát các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ trên địa bàn huyện.

1.3. Dự kiến ngày 21/3/2023

- Phòng TN&MT báo cáo sơ kết Quý I tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

- Các phòng, đơn vị: KT&HT, TC-KH, TN&MT, Thanh tra huyện, BQLDAĐTXD  báo cáo công tác quản lý đầu tư xây dựng, đất đai, nguồn thu - chi trên địa bàn; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn hoá – Xã hội.

2.1. Dự kiến ngày 10/3/2023

- Phòng Văn hoáThông tin báo cáo Kế hoạch tham gia các hoạt động phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương –Lễ hội Đền Hùng năm 2023.

- Phòng Lao động – Thương binhXã hội báo cáo kết quả xoá nhà tạm cho các đối tượng: hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người có công, các đối tượng khác trên địa bàn.

2.2. Dự kiến ngày 31/3/2023

- Phòng Nội vụ báo cáo công tác quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của TW, Tỉnh uỷ về công tác quản lý cán bộ, quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử…, quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ...; công tác thực hiện chế độ, chính sách cán bộ

- Công an huyện báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

2.3. Căn cứ tình hình thực tế, Ban quản lý dự án báo cáo tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn huyện thuộc lĩnh vực Văn hoá – Xã hội.

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh tế

3.1. Dự kiến ngày 07/3/2023

- Phòng TN&MT báo cáo công tác quản lý đất công ích trên địa bàn (đối với 09 xã còn lại).

- Phòng NN&PTNT báo cáo kết quả rà soát các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ trên địa bàn huyện.

- Phòng TN&MT báo cáo kết quả rà soát nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rà soát trên địa bàn huyện những diện tích còn dôi dư, có thể phù hợp với quy hoạch sử dụng đất…nghiên cứu để công nhận, hợp thức và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân…(trước mắt là ở thị trấn Phong Châu và trung tâm các xã).

3.2. Dự kiến ngày 14/3/2023

- Phòng TN&MT báo cáo kết quả thực hiện các Kết luận của Tỉnh, Huyện uỷ liên quan đến giải quyết tồn tại về đất đai.

- Phòng TC-KH báo cáo tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ năm 2023.

- Ban Quản lý các công trình công cộng báo cáo Kế hoạch triển khai giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện năm 2023 theo NQ 14/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh và kế hoạch thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2023.

3.3. Căn cứ tình hình thực tế, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

3.4. Căn cứ tình hình thực tế, Văn phòng ĐKĐĐ&PTQĐ báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn thuộc lĩnh vực Kinh tế.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện (dự kiến ngày 20/3/2023)

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh và huyện nông thôn mới.

- Phòng Tài chính –Kế hoạch báo cáo: Kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ quý II năm 2023; Kết quả thu, chi ngân sách huyện quý I, nhiệm vụ quý II năm 2023.

III. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 3)

(1) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ quý II năm 2023.

(2) Kết quả thu, chi ngân sách huyện quý I, nhiệm vụ quý II năm 2023.

(3) Báo cáo công tác quản lý đất công ích trên địa bàn (đối với 09 xã còn lại).

(4) Báo cáo kết quả xoá nhà tạm cho các đối tượng: hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người có công, các đối tượng khác trên địa bàn

(5) Báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh và huyện nông thôn mới.

(6) Kết quả rà soát nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rà soát trên địa bàn huyện những diện tích còn dôi dư, có thể phù hợp với quy hoạch sử dụng đất…nghiên cứu để công nhận, hợp thức và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân…(trước mắt là ở thị trấn Phong Châu và trung tâm các xã).

(7) Kết quả rà soát các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ trên địa bàn huyện.

Lịch làm việc tuần