THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 3/2022
Từ ngày 01/03/2022 đến ngày 31/03/2022

I. Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND huyện

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện (dự kiến ngày 25/3/2022)

Phòng Tài nguyên&Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch giao đất, đấu giá quyền  sử dụng đất năm 2022.

2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn xã

2.1. Dự kiến ngày 11/3/2022

- Phòng Văn hoá&Thông tin báo cáo Kế hoạch tham gia các hoạt động phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương –Lễ hội Đền Hùng năm 2022.

- Các đơn vị: Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Lao động –Thương binh&Xã hội, Hội chữ thập đỏ, Hội khuyến học báo cáo kết quả vận động, sử dụng các loại quỹ: phòng chống thiên tai, bảo trợ trẻ em, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, khuyến học năm 2021; kế hoạch triển khai năm 2022.

2.2. Dự kiến ngày 18/3/2022

- Phòng Lao động – Thương binh&Xã hội báo cáo kế hoạch xoá nhà tạm năm 2022.

- Phòng Giáo dục&Đào tạo báo cáo phương án sáp nhập Trường Mầm non Liên Cơ Phong Châu.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo tiến độ triển khai thực hiện di tích Khảo cổ Xóm Rền (xã Gia Thanh).

2.3. Dự kiến ngày 24/3/2022

Các phòng khối Văn xã báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Liên Hoa, Phù Ninh.

2.4. Căn cứ vào tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các nội dung được phân công nhiệm vụ.

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh tế

3.1. Dự kiến ngày 09/3/2022

- Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn báo cáo:

+ Kế hoạch xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới (năm 2022)

+ Kết quả rà soát Quỹ Phòng chống thiên tai.

3.2. Dự kiến ngày 15/3/2022

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo kết quả thực hiện các Kết luận của tỉnh, huyện uỷ liên quan đến giải quyết tồn tại về đất đai.

- Phòng Tài nguyên&Môi trường, Kinh tế&Hạ tầng, Nông nghiệp&Phát triển nông thôn: báo cáo công tác quản lý đất công ích, đất tôn giáo tín ngưỡng, nghĩa trang, nghĩa địa, đất các công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện (dự kiến ngày 21/3/2022)

- Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo Kế hoạch xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới (Kế hoạch thực hiện năm 2022).

- Phòng Tài chính –Kế hoạch báo cáo: Kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ quý II năm 2022; Kết quả thu, chi ngân sách huyện quý I, nhiệm vụ quý II năm 2022.

III. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 3)

(1) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ quý II năm 2022.

(2) Kết quả thu, chi ngân sách huyện quý I, nhiệm vụ quý II năm 2022.

Lịch làm việc tuần